’’

BT - - NYHEDER - Prins Hen­rik i BT ( 2008)

Jeg har talt med mi­ne søn­ner om det. Jeg vil me­get ger­ne ha­ve, at det er én, som må­ske vil fort­sæt­te med vin­dyrk­ning

Han gen­tog sit øn­ske i et stort in­ter­view i BT i 2008:

» Jeg har talt med mi­ne søn­ner om det. Jeg vil me­get ger­ne ha­ve, at det er én, som må­ske vil fort­sæt­te med vin­dyrk­ning. Men hvis det er for kom­pli­ce­ret, kan de gø­re, hvad de vil, og fin­de en løs­ning, og be­hol­de det som en som­mer­re­si­dens, hvis de vil. «

Land­mand­sprin­sen svig­te­de

Det hav­de el­lers væ­ret op­lagt, at prins Joachim – land­brugs­prin­sen – og­så skul­le væ­re vin­bon­de, me­ner fle­re eks­per­ter.

» Det hav­de væ­ret na­tur­ligt, at det var prins Joachim, som skul­le ha­ve over­ta­get Cha­teau de Cayx, for­di han er ud­dan­net land­mand, « for­kla­rer Lars Hov­bak­ke, der er hi­sto­ri­ker og ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Anet­te Kok­holm, der er kon­ge­hus- kom­men­ta­tor og uge­blads­di­rek­tør hos Al­ler, enig i:

1974:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.