’ Jeg har al­drig over­ve­jet vin’

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

ORD FRA JOACHIM

Prins Joachim var ons­dag ef­ter­mid­dag til­ba­ge i Søn­derjyl­land - nær­me­re be­stemt Tøn­der og by­ens kunstmuseum - hvor prin­sen var in­vi­te­ret som æresgæst i an­led­ning af den før­ste ud­de­ling af Weg­ner Pri­sen.

Det er en pris, som Tøn­der Kom­mu­ne, Kunst­mu­se­et i Tøn­der og fle­re an­dre lo­ka­le ak­tø­rer har indstif­tet for at hædre by­s­bar­net, den ver­dens­be­røm­te dan­ske mø­bel­ar­ki­tekt, Hans Weg­ner, og her fik BT ef­ter prisover­ræk­kel­sen mu­lig­hed for at spør­ge nær­me­re ind til om­stæn­dig­he­der­ne bag prins Hen­riks be­slut­ning om at bort­for­pag­te vin­pro­duk­tio­nen på Cha­teau de Cayx.

Prins Joachim sva­re­de vel­vil­ligt på fle­re spørgs­mål, da først han hav­de hilst på mod­ta­ge­ren af Weg­ner Pri­sen 2015 - den ja­pan­ske Weg­ne­ren­tu­si­ast og sam­ler, No­ritsu­gu Oda.

Er de­res kon­ge­li­ge højhed ble­vet spurgt, om De vil­le over­ta­ge vin­pro­duk­tio­nen på Cha­teau de Cayx?

» Uden at af­slø­re no­gen stats­hem­me­lig­he­der så kan jeg godt si­ge, at Kron­prin­sen og jeg er ble­vet ind­dra­get i be­slut­nings­pro­ces­sen. Og der er ik­ke ble­vet fo­re­ta­get no­get uden vo­res vi­den­de, « for­tal­te prins Joachim til BT.

Den op­lag­te arv­ta­ger

I 2008 for­tal­te prins Hen­rik i et in­ter­view med BT, at han hå­be­de, at én af søn­ner­ne en dag vil­le over­ta­ge vin­pro­duk­tio­nen på det fran­ske vin­slot.

Med kron­prins Fre­de­rik som næ­ste tron­føl­ger ty­de­de alt på, at det skul­le væ­re prins Joachim, som løf­te­de ar­ven ef­ter sin far, men så­dan gik det som be­kendt ik­ke.

Den geo­gra­fi­ske af­stand

De har selv dre­vet land­brug, da De eje­de Scha­ck­en­borg Slot. Har De al­drig følt Dem fri­stet til at ud­vi­de pro­duk­tio­nen med vin­dyrk­ning?

» Det har jeg al­drig over­ve­jet. Dels er der den geo­gra­fi­ske af­stand mel­lem Dan­mark og Frank­rig, som vil­le gø­re det svært at pas­se beg­ge pro­duk­tio­ner, og hvis om­stæn­dig­he­der­ne ik­ke er de op­ti­ma­le, så er det ik­ke det rig­ti­ge at gø­re. Men når det er sagt, så sy­nes jeg vin­dyrk­ning er in­ter­es­sant, og det er mig ik­ke helt frem­med, « sag­de Prins Joachim.

Prins Joachim sag­de far­vel til li­vet som land­mand­sprins, da han i som­me­ren 2014 over­drog Scha­ck­en­borg Slot samt fle­re hund­re­de hektar jord til en fond, som fle­re af prin­sens næ­re ven­ner - fa­mi­li­er­ne bag Dan­foss, Le­go og Ec­co - hav­de skudt pen­ge i.

Pri­sen lød på i alt 100 mil­li­o­ner kro­ner, og det be­tød, at prins Joachim kun­ne træk­ke sig for­gyldt ud af Scha­ck­en­borg, hvor han gen­nem åre­ne hav­de op­ar­bej­det en gæld på 42 mil­li­o­ner kro­ner. Prins Joachim be­holdt ved sal­get 600 hektar jord samt fle­re min­dre går­de, og der­for har han ik­ke slup­pet ta­get i land­bru­get fuld­stæn­dig.

» Uden at af­slø­re no­gen stats­hem­me­lig­he­der så kan jeg godt si­ge, at Kron­prin­sen og jeg er ble­vet ind­dra­get i be­slut­nings­pro­ces­sen. Og der er ik­ke ble­vet fo­re­ta­get no­get uden vo­res vi­den­de, « si­ger prins Joachim til BTs ud­send­te.

Fo­to: Maria Tuxen He­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.