Kras kri­tik af Skat

Et fler­tal i Fol­ke­tin­get har kri­ti­se­ret i sag om skat­te­ly, men kri­tik­ken er alt for vag, ly­der det fra En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø, Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Den­nis Flydt­kjær Fo­to: Scan­pix

SKAT

Når Fol­ke­tin­get ind­går af­ta­ler, må det for­ven­tes, at be­slut­nin­ger­ne respek­te­res.

Så­dan ly­der kri­tik­ken fra et fler­tal be­stå­en­de af Ven­stre, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, De Ra­di­ka­le og De Kon­ser­va­ti­ve, der ik­ke er til­freds med Skats hånd­te­ring af til­bud­det om at kø­be op­lys­nin­ger om en ræk­ke dan­ske­re, der i 2013 var un­der mi­stan­ke for at be­nyt­te sig af uden­land­ske skat­te­ly.

Men de fi­re par­ti­er no­te­rer sig sam­ti­dig, at skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S) har ind­skær­pet over for Skat, at myn­dig­he­den frem­over skal ’ ef­ter­spør­ge re­le­van­te in­for­ma­tio­ner af egen drift, hvis der er grund­lag for det, an­ven­de de ind­gå­en­de in­for­ma­tions­ud­veks­lings­af­ta­ler ak­tivt og ud­for­me pro­ce­du­rer for, at der føl­ges kor­rekt op på po­li­ti­ske af­ta­ler.’

Og­så En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti fin­der Skats hånd­te­ring af sa­gen - og fle­re an­dre sa­ger om skat­te­ly - kri­tisa­bel. Men de to par­ti­er har for­skel­li­ge grun­de til ik­ke at til­slut­te sig fler­tal­lets kri­tik.

Øn­sker un­der­sø­gel­se

En­heds­li­sten vil på­læg­ge re­ge­rin­gen at gen­nem­fø­re en uvil­dig ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­se, der kan klar­læg­ge for­lø­bet, hvor Skat og Skat­te­mi­ni­ste­ri­et med skat­te­o­rd­fø­rer Frank Aa­ens ( EL) ord fra 2008 til 2015 ’ be­gik en stri­be fejl i sa­ger om li­ster, der var til­gæn­ge­li­ge fra læk af ban­kop­lys­nin­ger, der kun­ne af­slø­re skat­tes­ny­de­re.’

» Hvis man skal for­hin­dre den slags sa­ger i at gen­ta­ge sig, bør sa­gens for­løb un­der­sø­ges, « si­ger Frank Aa­en.

Det for­slag af­vi­ser fler­tal­let med be­grun­del­sen, at man må an­ta­ge, at skat­te­ud­val­get har mod­ta­get al­le ved­kom­men­de i sa­gen.

Hos Dansk Fol­ke­par­ti me­ner skat­te­o­rd­fø­rer Den­nis Flydt­kjær ( DF), at Skats age­ren er helt util­ste­delig, og han ef­ter­spør­ger en me­get skar­pe­re kri­tik, end den fler­tal­let i skat­te­ud­val­get har frem­sat.

» Den bli­ver lidt selv­fed, for­di de ba­re ro­ser sig selv for at gø­re rig­tig me­get. En­heds­li­sten kræ­ver i den an­den en­de en ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­se - men der sy­nes jeg, at man må væg­te, om man får nok ud af så­dan en un­der­sø­gel­se, som jo ko­ster man­ge mil­li­o­ner af skat­te­bor­ger­nes pen­ge. Jeg tviv­ler på, at vi kan få me­re frem, selv­om vi ik­ke er kom­met til bunds i det, « si­ger Den­nis Flydt­kjær.

Skat­te­mi­ni­ste­ren har tid­li­ge­re for­kla­ret, at det var mang­len­de in­ter­ne ret­nings­linjer i Skat, der gjor­de fejl­en mu­lig - og at der nu er ret­tet op på pro­ce­du­rer­ne.

En­heds­li­stens Frank Aa­en og Dansk Fol­ke­par­tis Den­nis Flydt­kjær vil­le ger­ne ha­ve gå­et hår­de­re til Skat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.