Til­talt for døds­vold

24- årig i ret­ten for at ha­ve dræbt to­pro­ck­e­ren ’ Big Mac’

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

DØDS­VOLD

Et knyt­næ­ve­slag i bry­stet og fle­re slag mod hans ho­ved og krop, ef­ter han var fal­det ned fra sin bar­stol, var det, der sid­ste som­mer ko­ste­de Bandidos- ro­ck­e­ren Poul Joachim ’ Big Mac’ Han­sen li­vet. Nu står en 24- årig mand til­talt for vold med dø­den til føl­ge.

Rets­sa­gen mod den un­ge mand, DV, be­gyn­der i dag i Ret­ten i Hels­in­gør.

Han er til­talt for at ha­ve slå­et 42- åri­ge Poul Joachim Han­sen, der var kendt un­der nav­net ’ Big Mac’, ned fra en bar­stol på værts­hu­set ‘ Van Hels­in­ge’ i Hels­in­ge nat­ten til den 30. ju­ni sid­ste år ved et hårdt knyt­næ­ve­slag i bry­stet.

Her­ef­ter lod 24- åri­ge DV det reg­ne ned med ad­skil­li­ge kraft­ful­de knyt­næv­ne­slag over ro­ck­e­rens ho­ved, hals og over­krop, mens han iføl­ge anklage- skrif­tet i sa­gen, som BT har få­et ind­sigt i, lå ’ pas­siv og vær­ge­løs på gul­vet’.

’ Big Mac’ af­gik til sidst ved dø­den af si­ne kvæ­stel­ser.

Den 24- åri­ge DV er dog ik­ke til­talt for mand­drab, men for vold med dø­den til føl­ge. Og det er der en helt be­stemt for­kla­ring på, for­tæl­ler an­kla­ge­ren i sa­gen, Tina David­sen, til bt. dk.

Vil­le ik­ke dræ­be

» Det er, for­di an­kla­ge­myn­dig­he­den har fun­det, at han ik­ke hav­de for­sæt til at slå ham ihjel, « si­ger hun.

Kort ef­ter vært­hus­slags­må­let blev DV an­holdt sam­men med sin fi­re år yn­gre lil­le­bror, som og­så hav­de væ­ret til ste­de i ba­ren. Beg­ge blev sig­tet for drab og va­re­tægts­fængs­let. Si­den er sig­tel­sen mod lil­le­bro­de­ren fra­fal­det.

» Lil­le­bro­de­ren er helt ude­luk­ket, for­di de vid­ne­for­kla­rin­ger, po­li­ti­et har fo­re­ta­get, har vist, at han ik­ke har haft no­get med det at gø­re. Han har væ­ret til ste­de, og han skal og­så ind for at af­gi­ve vid­ne­for­kla­ring, men han har ik­ke væ­ret en del af vol­den. Den har han ik­ke haft no­gen an­del i, « for­kla­rer Tina David­sen.

’ Fi­nans­mi­ni­ster’

Da red­nings­folk duk­ke­de op på ’ Van Hels­in­ge’, fik ’ Big Mac’ hjer­te­stop. Han blev for­søgt genop­li­vet, men for­gæ­ves.

Ro­ck­er­grup­pen Bandidos mi­ste­de der­med de­res ’ fi­nans­mi­ni­ster’. Den 42- åri­ge ’ Big Mac’ hav­de frem til sin død fun­ge­ret som Bandidos’ pen­ge­mand, hvil­ket hav­de gi­vet ham tit­len som ’ fi­nans­mi­ni­ster’.

’ Big Mac’ var tid­li­ge­re dømt for groft skat­tesvig, og han var net­op sat på fri fod i for­å­ret, få må­ne­der før sin død.

Den 24- åri­ge har in­gen for­bin­del­se til ro­ck­er- og ban­de­mil­jø­et, men han var tid­li­ge­re kendt af po­li­ti­et for blandt an­det vold i nat­te­li­vet.

TORS­DAG 23. APRIL 2015

Bandidos- ro­ck­e­re fra fle­re lan­de var mødt op, da Poul Joachim Han­sen blev be­gra­vet sid­ste år. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.