Sjove­re se­ni­o­r­li

Fle­re og fle­re se­ni­o­rer fin­der glæ­de ved en tab­let- com­pu­ter, som er bå­de let og sjov at bru­ge

BT - - FORBRUG - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

Selv­om du ik­ke ar­bej­der læn­ge­re og må­ske ik­ke er en ørn til com­pu­te­re, kan du få en mas­se ud af en tab­let.

Her kan du tjek­ke og skri­ve mail, gå på in­ter­net­tet, se film og tv, læ­se e- bø­ger, la­ve vi­deo- opkald med pro­gram­mer som Sky­pe og ta­ge bil­le­der. Du kan og­så hen­te små pro­gram­mer, kal­det ap­ps, som kan væ­re alt fra sjove spil som Word­feud til prak­ti­ske pro­gram­mer som Rej­se­pla­nen, hvor du hur­tigt kan få skal man ba­re bru­ge fin­gre­ne og tryk­ke di­rek­te på skær­men, « for­kla­rer 64- åri­ge Pre­ben Hus­her.

En un­der­sø­gel­se, Eri­cs­son Consu­mer­lab har få­et fo­re­ta­get i USA, vi­ser, at de 66- 75- åri­ge fo­re­træk­ker tab­let­ten, for­di den er me­re bru­ger­ven­lig end com­pu­te­ren og har en stør­re skærm end en smartp­ho­ne. Og de æl­dre, som har ta­get den di­gi­ta­le tek­no­lo­gi til sig, op­le­ver en bed­re livskva­li­tet – sim­pelt­hen for­di de bli­ver bed­re i stand til at føl­ge med i, hvad der sker i sam­fun­det.

Rift om kur­ser

Og­så her i Dan­mark har de æl­dre ta­get tab­let­ten til sig. Den ny­e­ste Gallup- un­der­sø­gel­se af dan­sker­nes brug af tab­lets og smartp­ho­nes vi­ser, at he­le 29,7 pro­cent af dan­ske­re fra 55 til 75 år har de­res egen tab­let mod blot 19 pro­cent i 2013. Gal­lups om­fat­ten­de Mo­bi­le De­vi­ces 2014- un­der­sø­gel­se vi­ser, at næ­sten halv­de­len af de æl­dre nu har ad­gang til en tab­let.

Den ud­vik­ling har Pre­ben Hus­her mær­ket på egen krop.

» Vi har kørt pc- kur­ser for be­gyn­de­re, men fle­re og fle­re har spurgt os, om vi ik­ke kun­ne til­by­de tab­let­kur­ser og­så, « si­ger han.

Pre­ben Hus­her fik stab­let to tab­let- kur­ser på be­ne­ne med plads til i alt 12 kur­si­ster i som­me­ren 2014. Det var slet ik­ke nok. 46 øn­ske­de en plads på kur­ser­ne, så her til for­å­ret har han af­holdt fi­re kur­ser. Men og­så de blev hur­tigt fuldt be­sat.

Her på si­der­ne kan du læ­se me­re om, hvad en tab­let er, og alt det spæn­den­de, du kan bru­ge den til. God for­nø­jel­se.

TORS­DAG 23. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.