’’

BT - - FORBRUG - In­ger Ma­rie Ravns

Al­le æl­dre bur­de egent­lig ta­ges i hån­den og hjæl­pes til at fin­de ud af det. Hvis det stod til mig, bur­de al­le æl­dre få en iPad mi­ni og et kur­sus i at bru­ge den. De vil­le be­ri­ge de­res liv så me­get

Hun snak­ker næ­sten hver dag med si­ne børn, bør­ne­børn og ven­ner via pro­gram­mer­ne Sky­pe og Fa­ce­ti­me, hvor man og­så kan se hin­an­den. Hun boo­k­er fly­bil­let­ter og ho­tel­ler og le­jer bi­ler via in­ter­net­tet, når hun skal ud at rej­se. Mu­sik­ken til af­ten­drin­ken på ho­tel­let down­lo­a­der hun på Ap­ples mu­sik­tje­ne­ste, itu­nes.

Fle­re ti­mer om da­gen

In­ger Ma­rie Ravn tjek­ker og­så, om fly­e­ne er for­sin­ke­de på Kø­ben­havns Luft­havns app, når hun hen­ter ven­ner, som kom­mer hjem fra fe­rie. Og fin­der op­lys­nin­ger om sin ner­ve­syg­dom i an­sig­tet på in­ter­net­tet, før hun ta­ger til kon­sul­ta­tion hos neu­ro­lo­gen.

» Jeg er og­så på Fa­ce­book og

70- åri­ge In­ger Ma­rie Ravn er kom­met med på be­a­tet og har få­et ik­ke ba­re én, men to ipads. Og hun bru­ger dem til alt mu­ligt. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.