V med en tab­let ’ Jeg er af­hæn­gig af min ipad’

BT - - FORBRUG - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

TORS­DAG 23. APRIL 2015

MED PÅ BE­A­TET

Den un­ge sæl­ger kan ik­ke tro, hvad han li­ge har hørt.

» Ja­men, du har da slet ik­ke brug for 128 gi­ga­byte hukom­mel­se, « si­ger han, til den æl­dre da­me, som li­ge er trop­pet op i Te­li­as bu­tik i Rø­d­ov­re Cen­trum for at kø­be en spl­in­ter­ny ipho­ne 6.

» Hvor­dan kan du vi­de det? « spør­ger In­ger Ma­rie Ravn ham. » Men det har du da ik­ke... « » Det kan jeg så hil­se at si­ge, at det har jeg. For jeg hen­ter vi­deo­er ned og ta­ger bil­le­der af børn og bør­ne­børn. Og så er jeg me­get ak­tiv på net­tet. «

In­ger Ma­rie Ravn gri­ner, mens hun gen­for­tæl­ler hi­sto­ri­en. Hun fik sin iPho­ne 6 med 128 gi­ga­byte hukom­mel­se, og den bli­ver brugt flit­tigt. Præ­cis som hen­des to tab­lets; en ipad og en ipad mi­ni. In­s­ta­gram, « si­ger hun.

Si­den In­ger Ma­rie køb­te sin før­ste tab­let for tre år si­den, er de ble­vet en vig­tig del af hen­des liv.

» Jeg bru­ger dem rig­tig me­get. Uha. Det bli­ver til fle­re ti­mer om da­gen. Jeg er fak­tisk lidt af­hæn­gig af dem, « si­ger In­ger Ma­rie Ravn og gri­ner.

Som med­lem af Je­hovas Vid­ner har hun og­så sin bi­bel, sang­bog og man­ge af tros­sam­fun­dets bla­de og bø­ger lig­gen­de på ipa­den. Så kan hun lyn­hur­tigt fin­de det ma­te­ri­a­le, hun har brug for på de­res mø­der, el­ler når hun stem­mer dørklok­ker og for­tæl­ler om sin tro.

Hjæl­per ve­nin­der­ne

» Jeg kan ha­ve ipad’en med overalt, og så er den me­get let­te­re at bru­ge end en com­pu­ter. Det er me­get sjæl­dent, jeg bru­ger min sto­re com­pu­ter ef­ter­hån­den, « si­ger In­ger Ma­rie Ravn.

Hun sy­nes, det er vig­tigt, at man som æl­dre for­sø­ger at hol­de sig ajour med den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling.

» Hvis vi, som er op­pe i al­de­ren, ik­ke føl­ger med, bli­ver vi en slags anal­fa­be­ter. Så vil den ud­vik­ling, der sker i ver­den vil, gå hen over ho­ve­d­et på os, « si­ger In­ger Ma­rie Ravn.

Fle­re af hen­des ve­nin­der har ik­ke fulgt med, så dem må hun hjæl­pe, når de ek­sem­pel­vis skal i de­res eboks el­ler ord­ne bank­for­ret­nin­ger on­li­ne.

» Al­le æl­dre bur­de egent­lig ta­ges i hån­den og hjæl­pes til at fin­de ud af det. Hvis det stod til mig, bur­de al­le æl­dre få en ipad mi­ni og et kur­sus i at bru­ge den. De vil­le be­ri­ge de­res liv så me­get, « si­ger hun med var­me i stem­men.

Hun ta­ler af er­fa­ring. I dag er de to ipads en vig­tig del af In­ger Ma­rie Ravns liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.