Det kan du med en tab­let

BT - - FORBRUG - En tab­let kan væ­re bå­de nem og sjov. Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk En tab­let ve­jer næ­sten in­gen­ting Fo­to: Nils Meilvang

GU­I­DE

SJOV OG PRAK­TISK En tab­let kan næ­sten li­ge så me­get som en com­pu­ter, men den er bå­de bil­li­ge­re og let­te­re at bru­ge. Du kan blandt an­det tjek­ke og skri­ve mail, se film og tv, læ­se e- bø­ger, ta­ge bil­le­der, gå på in­ter­net­tet og spil­le sjove spil. Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser.

LET AT TA­GE MED og er der­for let at ha­ve med sig, når man er på far­ten. Du kan ek­sem­pel­vis bru­ge den i to­get el­ler ha­ve den med på fe­rie. Husk op­la­de­ren, hvis du er væk hjem­me­fra i læn­ge­re tid.

TRYK PÅ SKÆR­MEN Til for­skel fra en com­pu­ter har tab­let­ten ik­ke mus og ta­sta­tur. I ste­det har den touch scre­en - du gi­ver den kom­man­do­er ved at tryk­ke di­rek­te på skær­men. Det gør den let­te­re at bru­ge – især for dem der ik­ke har man­ge er­fa­rin­ger med IT og com­pu­te­re. Hvis du har brug for at skri­ve me­get, er det dog en god idé at kø­be et ta­sta­tur til tab­let­ten. For at kun­ne gå på in­ter­net­tet med en tab­let, skal du en­ten ha­ve ad­gang til et trå­d­løst net­værk el­ler kø­be et sim- kort med et da­ta- abon­ne­ment og sæt­te i den. Med sim­kor­tet i din tab­let kan du gå på in­ter­net­tet overalt. På man­ge of­fent­li­ge ste­der som i to­get vil der væ­re gra­tis trå­d­lø­se net­værk. I hjem­met kan du få in­stal­le­ret bred­bånd, som og­så din tab­let kan til­slut­tes. TAB­LET­TEN SOM TE­LE­FON De fle­ste tab­lets kan og­så bru­ges til at rin­ge over te­le­fon­net­tet, hvis du kø­ber et te­lea­bon­ne­ment. Du skal blot ind­sæt­te sim- kor­tet i tab­let­ten. Der­ef­ter fun­ge­rer det præ­cis som med en smartp­ho­ne. Men hvis du har be­hov for at ha­ve din te­le­fon ved hån­den he­le ti­den, er en smartp­ho­ne nok bed­re, sim­pelt­hen for­di den kan væ­re i en lil­le hånd­ta­ske el­ler jak­ke­lom­men. TAB­LETS TIL SE­NI­O­RER Mær­ket Doro har en me­get sim­pel bru­ger­fla­de og hen­ven­der sig spe­ci­fikt til se­ni­o­rer. Men man­ge bru­ger og­så de po­pu­læ­re ipads fra Ap­ple. An­dre kend­te mær­ker er So­ny Xpe­ria, Sams­ung Ga­laxy og Goog­le Ne­xus. Kom­mu­ner, bi­bli­o­te­ker og pri­va­te ud­by­de­re til­by­der go­de kur­ser for al­le, som ger­ne vil i gang med at bru­ge en tab­let. Man­ge af kur­ser­ne er end­da må­l­ret­tet se­ni­o­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.