Klar med løm­mel­pak­ke

Re­ge­rin­gen frem­lag­de i går en 11- punkts plan, der skal re­du­ce­re an­tal­let af un­ge kri­mi­nel­le

BT - - NYHEDER - Ka­ren Cle­ment Na­ja Dan­da­nell Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TORS­DAG 23. APRIL 2015

UN­GES KRI­MI­NA­LI­TET

Selv­om ung­dom­skri­mi­na­li­te­ten er fal­det, er der be­hov for at sæt­te ind over for sær­ligt hær­de­de ung­dom­skri­mi­nel­le, ly­der det fra re­ge­rin­gen, der i går frem­lag­de ud­spil­let ’ En ung­dom uden kri­mi­na­li­tet - Ty­de­lig kon­se­kvens, fle­re i ud­dan­nel­se og ar­bej­de’.

Pla­nen in­de­hol­der 11 punk­ter for, h v o r d a n un­ge men- ne­sker skal hjæl­pes ud af kri­mi­na­li­tet. Og selv­føl­ge­lig helst al­drig be­gyn­de på det.

Ud­spil­let, der blev præ­sen­te­ret af ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) og so­ci­al- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R), in­de­hol­der blandt an­det en plan om at op­ret­te så­kald­te ’ re­ak­tions­råd’ i al­le po­li­tik­red­se. Re­ak­tions­rå­de­ne be­står af po­li­ti­folk, de so­ci­a­le myn­dig­he­der og kri­mi­nal­forsor­gen, hvis den un­ge er over 15 år gam­mel.

Den rig­ti­ge hjælp

» Re­ge­rin­gen vil sik­re, at børn og un­ge får den rig­ti­ge hjælp før­ste gang, de træ­der ved si­den af. Det er re­ak­tions­rå­de­ne, som skal skræd­der­sy den re­ak­tion, som er bedst eg­net til det en­kel­te barn el­ler den en­kel­te un­ge. Vi styr- ker her­med den tid­li­ge og fore­byg­gen­de ind­sats og gør op med be­rø­rings­ang­sten, « si­ger Ma­nu Sa­re­en.

Til gen­gæld af­vi­ser beg­ge mi­ni­stre at æn­dre den kri­mi­nel­le la­val­der, som Ven­stre for ek­sem­pel øn­sker.

» Vil ik­ke sæn­ke den kri­mi­nel­le la­val­der. Vi vil ik­ke ha­ve børn ind i det al­min­de­li­ge rets­sy­stem. Vi vil ik­ke ha­ve et Dan­mark, hvor børn skal i fængsel, « si­ger Mette Fre­de­rik­sen.

I ste­det skal de un­ge del­ta­ge i f. eks. kon­flik­t­råd.

» Børn og un­ge, som be­går no­get kri­mi­nelt, skal op­le­ve, at de­res hand­lin­ger har kon­se­kven­ser for bå­de of­re­ne og sam­fun­det. De skal stil­les til an­svar for de­res hand­lin­ger og hur­tigt mær­ke, at de­res hand­lin­ger har en kon­se­kvens. Fun­da­men­tet for re- ge­rin­gens retspo­li­tik er en ba­lan­ce mel­lem fore­byg­gel­se, straf og reso­ci­a­li­se­ring, og for mig at se er vi først for al­vor hår­de mod kri­mi­na­li­tet, når vi er hår­de ved dens år­sa­ger. Det gæl­der ik­ke mindst, når vi ta­ler om bør­ne- og ung­dom­skri­mi­na­li­tet, « si­ger ju­stits­mi­ni­ste­ren.

Skal be­ta­le til­ba­ge

Der­u­d­over læg­ger re­ge­rin­gen op til, at de 13- 17- åri­ge skal gø­re ska­den god igen gen­nem øget brug af un­gepå­læg, hvor un­ge ek­sem­pel­vis bli­ver sat til at sam­le af­fald i den bo­lig­for­e­ning, hvor de har la­vet hær­værk, for på den må­de at be­ta­le til­ba­ge til fæl­les­ska­bet.

Ud­spil­let skal fi­nan­si­e­res på fi­nans­lo­ven for 2016.

Le­der si­de 4

» Re­ge­rin­gen vil sik­re, at børn og un­ge får den rig­ti­ge hjælp før­ste gang, de træ­der ved si­den af, « sag­de ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ved præ­sen­ta­tio­nen af pla­nen. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.