’’

BT - - NYHEDER - Said, over­le­ven­de

Ma­li. Iføl­ge Ansa spør­ger han he­le ti­den om, hvor­når han får si­ne do­ku­men­ter, så han kan læg­ge ma­re­rid­tet bag sig og kom­me vi­de­re.

Til Ansa for­tæl­ler han græ­den­de:

» Jeg var sam­men med min bror. Plud­se­lig tip­per bå­den og kæn­trer. Jeg for­søg­te at hol­de fast i min bror, men jeg kun­ne ik­ke hol­de ham. «

Og­så dren­gen fra Ma­li for­tæl­ler, at men­ne­skes­mug­ler­ne slog fl ygt­nin­ge­ne. Iføl­ge an­dre over­le­ven­de, som Ansa har talt med, var der man­ge kvin­der og børn i ski­bets la­strum.

Kap­ta­j­nen Mo­ham­med Ali Ma­lek ( 27) og hans med­sam­men­s­vor­ne Ma­hm­ud Bik­hit ( 26) er beg­ge ble­vet ar­re­ste­ret eft er bå­d­ka­ta­stro­fen. Ma­lek kan bli­ve sig­tet for mas­sed­rab og for at ha­ve fejl­ma­nøv­re­ret den over­fyld­te båd.

En ita­li­ensk læ­ge, som var med i red­nings­ak­tio­nen, Gi­u­sep­pe Po­mil­la, for­tæl­ler til Daily Mail, at kap­ta­j­nen og hans med­sam­men­s­vor­ne for­søg­te at ud­gi­ve sig som fl ygt­nin­ge, men at de var let­te at af­slø­re.

» Vi spurg­te, hvad han hed ( kap­ta­j­nen, red.), og det var ty­de­ligt, at han løj. Da han blev spurgt igen kort eft er, kun­ne han ik­ke hu­ske nav­net, « si­ger Po­mil­la til den en­gel­ske avis.

Smug­ler­ne er lidt ty kke­re

Gi­u­sep­pe Po­mil­la har stor er­fa­ring med den­ne ty­pe red­nings­ak­tio­ner.

» Det er som re­gel let at se, hvem der er smug­ler­ne. De er al­tid i bed­re stand end de an­dre. «

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP har de ita­li­en­ske myn­dig­he­der i de se­ne­ste år ar­re­ste­ret over 1.000 per­so­ner, som er mistænkt for men­ne­skes­mug­ling. Men det er ude­luk­ken­de mand­skab på bå­de­ne, som er ble­vet fan­get. In­gen bag­mænd. Der­for be­der de ita­li­en­ske myn­dig­he­der om hjælp fra eu­ro­pæ­i­ske myn­dig­he­der til at eft er­for­ske de net­værk, der står bag de far­li­ge men­ne­ske­trans­por­ter over Mid­del­ha­vet.

De slog os for at få os til at gå om bord

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.