Et to­talt gen­reskift

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

EF­TER ’ JAG­TEN’

I af­tes hav­de en lang ræk­ke stjer­ner, in­struk­tø­rer, mu­si­ke­re og ken­dis­ser meldt sig på gæ­ste­li­sten til gal­lapre­mi­e­re på Thomas Vin­ter­bergs bri­ti­ske Hol­lywood- film, ’ Far From The Madding Crowd’.

For 17 år si­den skød Vin­ter­berg Dan­mark mod stjer­ner­ne i ud­lan­det med dog­me­fil­men ’ Fe­sten’, men der er ik­ke me­get dog­me over in­truk­tø­rens se­ne­ste værk. En fil­ma­ti­se­ring af den en­gel­ske for­fat­ter Thomas Har­dys hi­sto­ri­ske kær­lig­heds- dra­ma med vin­ge­sus og sto­re fø­lel­ser.

En hud­løst ær­lig Vin­ter­berg

Vin­ter­bergs se­ne­ste epos er hel­ler ik­ke en så­kaldt au­t­eur­film, som Vin­ter­berg el­lers er ver­den­skendt for. En au­t­eur er en in­struk­tør, med sin egen per­son­li­ge kunst­ne­ri­ske stil, der of­te og­så har skre­vet hi­sto­ri­en.

» Lad os kal­de en spa­de for en spa­de. Det her er ik­ke en au­t­eur- film. Jeg har la­vet en Thomas Har­dy- film og ik­ke en Thomas Vin­ter­berg- film. Til­ladt mig selv den luksus at gi­ve mig selv lov til at ån­de og ar­bej­de ude­luk­ken­de som in­struk­tør - med alt hvad jeg har lært på Film­sko­len. Det er et to­talt gen­reskift i for­hold til alt det, jeg har la­vet før. Og det er i sig selv en be­fri­el­se, « si­ger en hud­løst ær­lig Vin­ter­berg.

Film fra hjer­tet og ma­ven

» Men jeg kan ik­ke an­det end la­ve film fra hjer­tet og ma­ven. Og så er jeg sgu li­geg­lad med om det fo­re­går på tysk el­ler en­gelsk. I en bag­ha­ve med Mads Mik­kel­sen og Thomas Bo Lar­sen el­ler i en for­ha­ve på et stort en­gelsk her­re­sæ­de. For mig hand­ler det om at nå ned til den men­ne­ske­li­ge skrø­be­lig­hed og for­tæl­le en uni­ver­sel hi­sto­rie. Alt an­det er så­dan set snik- snak, « si­ger Vin­ter­berg til BT og in­drøm­mer, at der er ner­ver på in­den den dan­ske pre­mi­e­re.

Er nervøs for mod­ta­gel­sen

» Ja, jeg er nervøs. For nu er det jo ven­ner­ne, kol­le­ger­ne og fa­mi­li­en, der skal se den. Og det er selv­føl­ge­lig det, der be­ty­der mest. For det er her, man får de hår­de­ste knubs. Det er al­tid der­hjem­me, man får de hår­de­ste slag. Men sam­ti­dig glæ­der jeg helt vildt, « si­ger Vin­ter­berg. der ik­ke fryg­ter at bli­ve be­skyldt for at ha­ve mi­stet sin kant og væ­re ble­vet ’ blød’:

» Det er der gi­vet­vis no­gen, der vil be­skyl­de mig for. Jeg sy­nes, det var spæn­den­de at se, hvor­dan de ame­ri­kan­ske Hol­lywood- pro­du­cen­ter og eng­læn­der­ne ar­bej­der. De­res ud­gangs­punkt er, at hvis der ik­ke bli­ver solgt bil­let­ter, så bli­ver de fy­ret. Så de er nødt til at ta­ge pu­bli­kum sinds­sygt al­vor­ligt på en helt an­den må­de, end jeg no­gen­sin­de har prø­vet. Og jeg lær­te me­get af at ta­le med mit pu­bli­kum un­der­vejs. Det er in­ter­es­sant at hø­re, hvad der sker blandt de men­ne­sker, der re­elt skal op­le­ve og mær­ke fil­men. Nog­le vil tro, at man skæ­rer kan­ter­ne af og for­dum­mer sin film. Men det er ik­ke til­fæl­det. Folk vil ik­ke ta­les til, som om de er dum­me, « si­ger Thomas Vin­ter­berg, der ik­ke kan la­de væ­re med at smi­le ad sin egen am­bi­tion med ’ Far From The Madding Crowd’:

» Det kun­ne væ­re sjovt, hvis det blev så­dan en film, man tog ned fra ka­min­hyl­den ved ju­le­tid. Det er en an­den am­bi­tion, end jeg hidtil har haft, og jeg kan godt hø­re, at det klin­ger me­get an­der­le­des, end når vi ta­ler om ’ Sub­ma­ri­no’ og an­dre af mi­ne tid­li­ge­re film. Men så­dan har jeg det, « si­ger Thomas Vin­ter­berg til BT.

Læs an­mel­del­sen af Vin­ter­bergs nye film ’ Far From The Madding Crowd’på næ­ste si­de.

Thomas Vin­ter­berg var me­get nervøs før sin Hol­lywood- film, ’ Far From The Madding Crowd’, i går af­tes blev vist for før­ste gang for ven­ner, kol­le­ger, fa­mi­lie og al­min­de­li­ge bi­o­gr­af­gæn­ge­re til gal­lapre­mi­e­ren. Fo­to: Jan Jør­gen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.