’ Jeg er gravid’

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Jensen mje@ bt. dk

FA­MI­LIE­FOR­Ø­GEL­SE

Cre­me- dron­nin­gen An­drea Elisa­beth Ru­dolph, der for al­vor blev land­skendt, da hun var vært på ’ Vild med dans’, skal ha­ve det, hun selv be­teg­ner som et øn­ske­barn.

Det har hun og kæ­re­sten Claus Møller Ja­cob­sen be­kendt­gjort på In­s­ta­gram, hvor de har ta­get et bil­le­de af sig selv og en champag­ne­fla­ske.

» Nog­le af os skå­ler i champag­ne an­dre i æb­lemost. Vi ven­ter os et dej­ligt øn­ske­barn. Vi er så sinds­sygt gla­de, ube­skri­ve­ligt lyk­ke­li­ge og glæ­der os til at bli­ve for­æl­dre igen i slut­nin­gen af ef­ter­å­ret. Og nej, vi ken­der ik­ke køn­net ( og vil hel­ler ik­ke vi­de det…), « står der på An­drea Elisa­beth Ru­dolp­hs In­s­ta­gram- pro­fil.

Claus Møller Ja­cob­sen har to børn fra et tid­li­ge­re for­hold, Al­ma og Oscar, mens An­dreas Elisa­beth Ru­dolph har dat­te­ren Isol­de.

Cre­me- dron­nin­gen An­drea Elisa­beth Ru­dolph og kæ­re­sten, hånd­bold­spil­ler Claus Møller Jakob­sen, ven­ter de­res før­ste fæl­les barn - som de selv be­teg­ner som et øn­ske­barn. Fo­to: Martin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.