Kul­tur Vin­ter­bergs somm

’ Far From the Madding Crowd’ er let, smuk og hur­tigt glemt

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen nll@ bt. dk

FILM

Det er ik­ke til at se, at det er Thomas Vin­ter­berg, der står bag den dri­ven­de bri­ti­ske ’ Far From the Madding Crowd’. Der er lysår fra det in­tenst en­ga­ge­ren­de dra­ma i ’ Jag­ten’ til den po­le­re­de ro­man­tik i den­ne lit­teræ­re fi lma­ti­se­ring, der umid­del­bart me­re lig­ner et smør- på- brø­d­et- job end et con amo­re- pro­jekt for den dan­ske in­struk­tør.

Men må­ske har Vin­ter­berg væ­ret til­talt af den bund­ne op­ga­ve. At ska­be et stort kostu­med­ra­ma, der er loy­al mod Thomas Har­dys ro­manklas­si­ker fra 1874. Som fan­ger det eft er­hån­den iko­ni­ske bil­le­de af mid­ten­gelsk lan­da­del med hi­sto­ri­ske her­re­går­de, smæg­ten­de smuk na­tur og liv­stru­en­de sto­re fø­lel­ser. Det er trods alt og­så en slags dog­me.

I så fald er op­ga­ven lyk­ke­des. ’ Far From the Madding Crowd’ ser fan­ta­stisk ud. Vin­ter­berg har ta­get sin fa­ste fo­to­graf Char­lot­te Bruus Christensen med til den en­gel­ske nostal­gi, og hen­des bil­le­der er san­se­li­ge og far­ve­mæt­te­de. Der er glød i ly­set og et fy­sisk nær­vær i sce­ner­ne, som slet ik­ke er en gi­ven ting i den her slags fi lm.

Be­græns­nin­ger

Vin­ter­berg er en sik­ker in­struk­tør, bå­de når det gæl­der kom­po­si­tio­ner og per­so­ner, og han vi­ser nye si­der af Ca- rey Mul­ligan i ho­ved­rol­len som den un­ge Bat­hs­he­ba Ever­de­ne. En stæ­dig og selv­stæn­dig kvin­de, der fra en po­si­tion som in­gen­ting sti­ger i rang, da hun plud­se­lig ar­ver sin on­kels gods og be­slut­ter sig for dri­ve det selv.

Jord un­der neg­le­ne

Den slags væk­ker op­sigt. En smuk for­ret­nings­kvin­de med jord un­der neg­le­ne er man ik­ke vant til i det vi­cto­ri­an­ske sam­fund, og selv­om øjen­bryn løft es, fl ok­kes mæn­de­ne snart om den un­ge Bat­hs­he­ba.

Men skøn­he­den spej­ler på sin vis og­så fi lmens be­græns- kon­stan­te fo­kus på kær­lig­he­den og hi­sto­ri­ens po­stu­le­ren­de hap­py end.

At Bat­hs­he­ba Ever­de­ne skul­le væ­re et tid­løst kvin­de­for­bil­le­de - hun har blandt an­det gi­vet navn til ’ The Hun­ger Ga­mes’ Kat­niss Ever­de­en - mær­ker vi ik­ke me­get til. Og mæn­de­ne er ik­ke bed­re.

Lidt for én­di­men­sio­nel

Fra hver de­res sam­fundslag til­træk­kes tre ut­ræt­te­li­ge bej­le­re til den un­ge god­se­jer. Den før­ste er få­reav­le­ren Oak, der gan­ske rig­tigt er på­li­de­lig som et ege­træ. Den næ­ste en rig, al­dren­de ung­karl, og en­de­lig en fy­rig, men upå­li­de­lig ser­gent, der vin­der hen­des hjer­te, men øds­ler det bort.

De re­præ­sen­te­rer hver de­res mu­lig­hed for Bat­hs­he­ba, men som ka­rak­te­rer er de for en­di­men­sio­nel­le til at hol­de vo­res in­ter­es­se fan­gen.

Der­for bli­ver det he­le ved den pæ­ne over­fl ade. ’ Far From the Madding Crowd’ er ik­ke en fi lm, der for­mår at ræk­ke ud over sin egen lit­teræ­re tidslo­m­me og si­ge os no­get om li­vet i dag. Den si­ger i det he­le ta­get ik­ke me­get, men har man hang til stor­la­den ro­man­tik, fl ot­te of­fi ce­rer, gæ­ve ar­bejds­mænd og har­pe­spil, er her ri­ge­ligt at svøm­me hen i.

’ Far From the Madding Crowd’ ser fan­ta­stisk ud. Vin­ter­berg har ta­get sin fa­ste fo­to­graf Char­lot­te Bruus Christensen med til den en­gel­ske nostal­gi, og hen­des bil­le­der er san­se

li­ge og far­ve­mæt­te­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.