’’

BT - - KULTUR -

For før­ste gang no­gen­sin­de ind­tjen­te de ki­ne­si­ske bi­o­gra­fer fl ere pen­ge end de ame­ri­kan­ske på en uge

Blo­ck­buste­ren ’ The Aven­gers: Age of Ul­tron’ bli­ver med over­hæn­gen­de sand­syn­lig­hed årets mest se­te fi lm på ver­dens­plan. FIL­MEN KOM­MER MED en usæd­van­ligt po­tent for­hi­sto­rie. De man­ge su­per­hel­te i fi lmen har hver sin suc­ces­ful­de fran­chi­se, hvor de snildt træk­ker mel­lem 750 mil­li­o­ner og 1 mil­li­ard dol­lar ind ved bil­let­lu­ger­ne. DEN FØR­STE ’ THE Aven­gers’- fi lm fra 2012 fi gu­re­rer i dag som den tred­je­mest ind­tje­nen­de fi lm i hi­sto­ri­en, hvis der ik­ke kor­ri­ge­res for in­fl ation. Den sam­le­de im­po­ne­ren­de 1,5 mio. dol­lar hjem til Dis­ney, in­den den se­ne­re solg­te for 225 mio. dol­lar på dvd og blue- ray. ’ Aven­gers’- se­ri­en ud­mær­ker sig ved at væ­re langt me­re mun­ter end de øv­ri­ge su­per­hel­te- se­ri­er. Den dyr­ker ik­ke de mu­te­re­de kraft kar­les dunk­le for­tid, men hæft er sig i ste­det ved de­res sam­ar­bej­de for at hol­de ond­ska­ben ude af vo­res ga­lak­se. SI­DEN SIDST HEL­TE­NE i me­get stramt out­fi t skul­le red­de uni­ver­set, er der sket en del i den vir­ke­li­ge bi­o­graf­ver­den. Den nye me­ga- spil­ler på mar­ke­det er Ki­na. FOR TRE UGER si­den ske­te der no­get hi­sto­risk. For før­ste gang no­gen­sin­de, ind­tjen­te de ki­ne­si­ske bi­o­gra­fer fl ere pen­ge end de ame­ri­kan­ske på en uge. Er det så stor en nyhed, kan man pas­sen­de spør­ge? I fi lmens ver­den be­ty­der den slags alt. Ind­til nu har en blo­ck­bu­ster haft sit pri­mæ­re mar­ked i USA. Det er her, fi lmen er la­vet, her stjer­ner­ne bor – og ik­ke mindst ser USA sig som fi lm­bran­chens alt­do­mi­ne­ren­de stormagt. Selv­for­stå­el­sen er un­der an­greb. I KI­NA PIB­LER det frem med bi­o­gra­fer. I 2014 var der 24.000 lær­re­der i Ki­na. Det er næ­sten en for­dob­ling si­den 2012, hvor den se­ne­ste ’ Aven­gers’- fi lm ud­kom. I USA ER der cir­ka 40.000 lær­re­der for nu­væ­ren­de. I Ki­na er po­ten­ti­a­let 70.000 lær­re­der. Den stærkt vok­sen­de mid­delklas­se har pen­ge til un­der­hold­ning fra øver­ste Hol­lywood­hyl­de. De vil se action. De el­sker hel­te og skur­ke, der ik­ke er asi­a­ti­ske. Med an­dre ord er ’ Age of Ul­tron’ på vej til at bli­ve mar­kant stør­re i Ki­na end i USA. Ind­til nu er det kun ’ Trans­for­mers 4’, der kan pra­le af den slags. FOR FILM­PRO­DUK­TIO­NEN BE­TY­DER det nye ’ le­a­ding mar­ket’, at ind­hold, kampag­ner og pro­duk­tion lang­somt vil få et tæt­te­re for­hold til Ki­na og den sto­re na­tions smag. Alt an­det vil væ­re dumt, nu da det er der, pu­bli­kum står i kø for at se de sto­re actionbrag. HVIS JEG VAR ame­ri­kansk pro­du­cent, vil­le jeg ta­ge et kvikt kur­sus i ki­ne­sisk. Det ser ud til at kun­ne be­ta­le sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.