Over­går sig selv i vild­skab

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

FILM

' Aven­gers: Age of Ul­tron’ ACTION SCI- FI- AD­VEN­TU­RE In­truk­tør: Joss Whedon **** ** Lidt af en svær op­ga­ve at skul­le op­sum­me­re sel­ve hi­sto­ri­en for ’ uden­for­stå­en­de’ i den­ne lan­ge, vil­de rut­sje­ba­ne­tur af en su­per­hel­te­fi lm med så få ord som den­ne anmeldelse.

Men jeg er sik­ker på, at Mar­vel- en­tu­si­a­ster vil be­gej­stres og man­ge an­dre sæt­te pris på over­fl ødig­heds­hor­net af action og vil­de kamps­ce­ner.

Eft er at vi fi k sam­let al­le su­per­hel­te­ne i et­te­ren, er hol­det - og in­struk­tø­ren Joss Whedon - nu til­ba­ge og skal igen red­de he­le ver­den. Den­ne gang er New Yor­ks Man­hat­tan skift et ud med det lidt mør­ke­re øst­eu­ro­pæ­i­ske land Soko­via, hvor Ba­ron von Struck­ers hem­me­li­ge HYDRAs research- cen­ter lig­ger.

Sam­ti­dig eks­pe­ri­men­te­rer To­ny Stark ( Iron Man) og vi­den­skabs­man­den Bru­ce Ban­ner ( Hulk) med kun­stig in­tel­li­gens - hvil­ket går gru­e­ligt galt. Og så står den el­lers på to­tal vild­skab af action, spek­taku­læ­re kam­pe mod far­li­ge ro­bot­ter, me­tal- monstre og den on­de Ul­tron ( per­fekt ca­stet med Ja­mes Spa­ders stem­me).

Me­get me­tal på me­tal

Der er me­get me­tal på me­tal og mas­se af sam­me dril­le­ri­er og sar­ka­sti­ske be­mærk­nin­ger som sidst og egent­lig ba­re me­re af det he­le. Vi bli­ver og­så præ­sen­te­ret for tvil­lin­ger­ne Wan­da og Pie­tro Maxi­moff ( som se­ne­re vil for­vand­les til Scar­let Witch og Qu­i­ck­sil­ver).

Den før­ste ’ The Aven­gers’ er den tred­je­mest ind­brin­gen­de fi lm no­gen­sin­de på ver­dens­plan ( kun over­gå­et af ’ Ava­tar’ og Ti­ta­nic’), og hvis alt går som ven­tet, vil ’ Age of Ul­tron’ sik­kert slå den re­kord.

Bliv for øv­rigt i sæ­det un­der rul­le­tekster­ne - der er fl ere hin­ts om ( al­le) de kom­men­de stor­fi lm fra Mar­vel.

Su­per­hel­te­ne er til­ba­ge - nu med nye til­fø­jel­ser: Tvil­lin­ger­ne Wan­da og Pie­tro Maxi­moff ( som se­ne­re vil bli­ve for­vand­let til Scar­let Witch og Qu­i­ck­sil­ver), Thor, Iron Man, Hulk, Cap­tain Ame­ri­ca, Bla­ck Wi­dow og Hawkeye. Fo­to: Dis­ney

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.