Stunt­man på kor­set

BT - - NAVNE - Kri­sti­an Lind­berg krl@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går: Las­se Spang Ol­sen fyl­der 50. Kors­fæ­stel­sen over­trum­fe­de alt. Fo­to: EPA

50 I DAG

Han er ik­ke den ene­ste i Dan­mark der ved, hvor­dan man fal­der ned ad en trap­pe, men han er uden tvivl den, der er ble­vet mest kendt på det.

Stunt­man og fi lmin­struk­tør Las­se Spang Ol­sen, der er søn af den af­dø­de teg­ner Ib Spang Ol­sen og bil­led­kunst­ne­ren Nul­le In­ge­borg Øi­gaard, har i takt med den al­me­ne pro­fes­sio­na­li­se­ring af den dan­ske fi lm­bran­che gjort me­get for stunt­bran­chen i Dan­mark.

Hans før­ste fi lm som stunt­man var Erik Clau­sens ’ Ro­ck­ing Sil­ver’ fra 1983, og si­den har han stå­et for stunt­ko­or­di­ne­ring i en hånd­fuld dan­ske fi lm om året. Han in­stru­e­re­de sin før­ste fi lm i 1995, en fi lma­ti­se­ring af Anders Bo­del­sens spæn­dings­ro­man ’ Ope­ra­tion Co­bra’, men gen­nem­brud­det var den tids­ty­pi­ske 90er- iro­ni­ske actionko­me­die ’ I Ki­na spi­ser de hunde’ om en grup­pe halv­hjer­ne­de småkri­mi­nel­le, der ud­veks­ler spy­dig­he­der og kø­rer galt i bi­ler. Las­se Spang Ol­sen får de­mon­stre­ret si­ne ev­ner som stunt­spe­ci­a­list, selv om det og­så er ty­de­ligt, at der ik­ke var bud­get til at ta­ge sce­ner med eks­plo­sio­ner og væl­ten­de bi­ler om fl ere gan­ge. Det er me­get dyrt at la­ve actionfi lm, men det var vel­gø­ren­de, at for­sø­get blev gjort på dansk grund.

At kal­de ’ I Ki­na spi­ser de hunde’ en god fi lm er nær­mest at sky­de ved si­den af hen­sig­ter­ne med fi lmen, men i en dansk sam­men­hæng er der en usæd­van­lig ener­gi i fi lmen, der brin­ger min­del­ser om ’ Tri­ni­ty- brød­re­ne’s slå- på- tæ­ven­fi lm fra 1970er­ne.

Stor suc­ces

Den brutalt- føl­som­me Kim Bod­nia slip­per rig­tig godt fra en mas­se replik­ker, der vir­ker som en knyt­næ­ve i den po­li­ti­ske korrekthed: ’ Du er jo ra­cist!’ si­ger hans bror til ham. ’ Ja? Du får det jo til at ly­de som om, at det er en dår­lig ting,’ sva­rer Kim Bod­ni­as ka­rak­ter, Ha­rald.

Nem

Svær

Dit svar:

Den­ne fi lms sto­re suc­ces før­te til fl ere ra­masjang- fi lm, bl. a. ’ Gam­le mænd i nye bi­ler’ ( 2002) samt ’ Den go­de strø­mer’ ( 2004) og ’ Inkas­so’ ( 2004). Des­u­den har han stå­et bag bør­ne­a­ctionfi lmen ’ Jol­ly Ro­ger’ ( 2001).

Som tv- do­ku­men­ta­rist har Las­se Spang Ol­sen un­der­søgt sa­gen om ski­bet Flying En­ter­pri­se i ’ Det skæ­ve skib’ ( 2002) og Olof Pal­me- mor­det i ’ Det for­ker­te mord’ ( 2006).

Al­ter­na­tiv smerte­lin­dring

Et af Las­se Spang Ol­sens bed­ste for­søg i do­ku­men­t­ar­gen­ren er hans ny­li­ge un­der­sø­gel­se af al­ter­na­ti­ve må­der at lin­dre smer­te på, der var en alt an­det end over­fl adisk øjenåb­ner. Her gav hans umi­sken­de­li­ge hang til sel­vi­s­ce­ne­sæt­tel­se vir­ke­lig me­ning, da hans stunt­kar­ri­e­re har gi­vet ham et ind­blik i smer­te­o­p­le­vel­ser som få.

Al­le Las­se Spang Ol­sens tid­li­ge­re stunt blev dog over­trum­fet, da han bog­sta­ve­ligt talt lod Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

TORS­DAG 23. APRIL 2015 sig kors­fæ­ste i den fi lip­pin­ske lands­by San Pedro Cutud. Det var no­get, der gjor­de ind­tryk på den ar­re­de stunt­man, der el­lers har prø­vet lidt af hvert.

» Jeg ved ik­ke, om jeg tal­te med Gud. Må­ske røm­me­de han sig lidt, og det var nok mest mig, der sag­de no­get. Men det var vir­ke­lig vi­dun­der­ligt, « ud­tal­te Las­se Spang Ol­sen om den usæd­van­li­ge op­le­vel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.