Dræ­ber­ma­ski­ner

BT - - TV - SCI­EN­CE FI­CTION

Chi­ca­go år 2035. In­tel­li­gen­te ro­bot­ter er ble­vet en del af men­ne­ske­he­dens hver­dag og gør rent, la­ver mad og pas­ser bør­ne­ne. De er ud­sty ret med nog­le love, som skal gø­re det umu­ligt for dem at ska­de men­ne­sker. Fil­men be­gyn­der, da kri­mi­na­las­si­stent Del Spoo­ner ( Will Smith) bli­ver kaldt ud til et døds­fald i fi rma­et U. S. Ro­bo­ti­cs, hvis se­ne­ste ge­ne­ra­tion af hus­ro­bot­ter er i gang med at bli­ve di­stri­bu­e­ret til hus­stan­de overalt i USA. Di­rek­tø­ren for U. S. Ro­bo­ti­cs, dr. Al­fred Lan­ning, har til­sy­ne­la­den­de be­gå­et selv­mord, men jo me­re Spoo­ner bo­rer i om­stæn­dig­he­der­ne om­kring døds­fal­det, jo me­re over­be­vist bli­ver han om, at Lan­ning er ble­vet myr­det - af en ro­bot! Men iføl­ge De Tre Love for ro­bot­ter er et jo al­de­les utæn­ke­ligt – ja, kom­plet umu­ligt! Spoo­ner er helt ale­ne om sin mi­stro til ro­bot­ter­ne, men jo me­re han gra­ver i sa­gen, des me­re sik­ker bli­ver han i sin sag. Det lyk­kes ham at få U. S. Ro­bo­ti­cs- psy­ko­lo­gen dr. Sus­an Cal­vin på sin si­de, og i et kapløb med ti­den

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: for­sø­ger de nu at over­be­vi­se de­res che­fer om, at no­get er helt ravru­sken­de galt. ( TV 2 Zulu)

Will Smith som po­li­ti­man­den Del Spoo­ner, der må de­a­le med far­li­ge ro­bot­ter i den ame­ri­kan­ske sci­en­ce fi ction- fi lm ” I, Ro­bot” fra 2004. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.