Øko­no­mi tru­er Svøm­me­ren Lot­te Fri­is hå­ber på me­re øko­no­misk støt­te fra Dansk Svøm­me­u­ni­on. El­lers kan der

BT - - BT SPORTEN - PRES­SET Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Det kan vir­ke en smu­le gro­tesk. At en af dansk idræts sto­re nav­ne på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne i vær­ste fald kan bli­ve tvun­get til kar­ri­e­re­stop på grund af pen­ge­pro­ble­mer. Men så­dan er vir­ke­lig­he­den for den 27- åri­ge top­svøm­mer Lot­te Fri­is, der er man­gedob­belt me­dal­je­vin­der ved bå­de VM og EM samt OL- bron­ze­vin­der fra som­mer­le­ge­ne i Bei­jing.

Ba­sen i ame­ri­kan­ske Bal­ti­mo­re, hvor hun dag­ligt træ­ner i svøm­me­klub­ben North Bal­ti­mo­re Aqua­tic Club un­der ver­dens vel nok bed­ste svøm­me­træ­ner, Bob Bow­man, hi­ver så man­ge pen­ge op fra Lot­te Fri­is’ lom­me, at op­hol­det nu er tru­et. Og der­med kar­ri­e­ren, der for al­vor tog fart i 2008, hvor Al­le­rød­pi­gen for før­ste gang svøm­me­de sig til en me­dal­je ved et stort in­ter­na­tio­nalt lang­ba­ne- stæv­ne. kun­ne stop­pe hen­de. Skif­tet fra Sig­ma Swim Al­le­rød Svøm­me­klub til Gen­tof­te Svøm­me­klub gav dog luft i øko­no­mi­en, så Lot­te Fri­is kun­ne se fremad mod som­me­rens VM i Ka­zan og OL i Rio 2016 som de sto­re fo­kus­punk­ter i ho­ri­son­ten. Nu er ud­sig­ten til OL me­re dun­kel.

» Ho­ved­år­sa­gen er, at dol­lar­kur­sen er ste­get. Det gør, at tin­ge­ne er lidt dy­re­re, end de var, da jeg flyt­te­de der­over ( til USA, red.). Det har klart ind­fly­del­se på det. Og så har vi ba­re en mas­se stæv­ner og træ­nings­lej­re, og i næ­ste sæ­son kom­mer der end­nu fle­re træ­nings­lej­re, og så skal der ek­stra pen­ge op af lommen. «

Lot­te Fri­is mod­ta­ger støt­te fra Dansk Svøm­me­u­ni­on og et må­ned­ligt be­løb fra Team Dan­mark. Men pen­ge­ne slip­per hur­tigt op, når der for­u­den træ­nings­lej­re og træ­nerom­kost­nin­ger skal be­ta­les for hus­le­je i bå­de Bal­ti­mo­re og lej­lig­he­den i Kø­ben­havn.

TORS­DAG 23. APRIL 2015 Her bor hun, når hun træ­ner med lands­hol­det på Bel­la­høj og har si­ne for­plig­tel­ser i Gen­tof­te Svøm­me­klub.

Der­for hå­ber hun nu på, at Dansk Svøm­me­u­ni­on vil skrue op for støt­ten. Selv ar­bej­der hun på at fin­de en bil­li­ge­re bo­lig i USA, mens en ve­nin­de er flyt­tet ind i lej- lig­he­den i Kø­ben­havn, så de må­ned­li­ge om­kost­nin­ger kan split­tes.

» Det er klart, at jeg ger­ne vil­le ha­ve, de kun­ne hjæl­pe mig. Men jeg ved og­så, de har en mas­se ting øko­no­misk, som de skal ha­ve til at lø­be rundt, og som jeg må­ske ik­ke har ind­blik i. Men det vil­le da

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.