Fri­is’ OL r bli­ve sat et trist punk­tum på en lang og gl­or­vær­dig kar­ri­e­re

BT - - BT SPORTEN -

TORS­DAG 23. APRIL 2015 væ­re rart, hvis jeg kun­ne få lidt me­re hjælp end sid­ste år. Det tror jeg og­så, de ar­bej­der hårdt på. De gi­ver mig så me­get, de kan. At jeg så nok ik­ke sy­nes, det er helt nok, det er jo så min si­de af sa­gen, « si­ger Lot­te Fri­is, der af­vi­ser mu­lig­he­den for at ven­de hjem og træ­ne i det na­tio­na­le træ- nings­cen­ter NTC, hvor træ­nin­gen bli­ver be­talt af Svøm­me­u­ni­o­nen.

» Det vil­le da klart væ­re nem­mest for mig øko­no­misk, men jeg tror ba­re ik­ke, jeg vil­le kun­ne få det sam­me ud af det, som jeg får der­ov­re. Jeg lig­ger i en di­stan­ce­grup­pe, hvor vi er tre pi­ger, som lig­ger og pres­ser hin­an­den hver dag til træ­ning. Kom jeg hjem, vil­le der stort set kun væ­re mig. «

Vil det ik­ke væ­re et ær­ger­ligt punk­tum på kar­ri­e­ren at mis­se OL på grund af pen­ge?

» Selv­føl­ge­lig vil det det. Det er og­så der­for, jeg ar­bej­der så hårdt på at få det til at lø­be rundt. Og spa­rer, hvor der spa­res kan. Jeg er sik­ker på, at Svøm­me­u­ni­o­nen gør, hvad den kan for at hjæl­pe, « ly­der det hå­be­fuldt fra Lot­te Fri­is.

BT for­søg­te at få en kom­men­tar fra Dansk Svøm­me­u­ni­on. Men di­rek­tør Pia Holmen øn­ske­de ik­ke at kom­men­te­re hi­sto­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.