FI­FA be­fa­ler – DBU be­ta­ler

De nye agen­treg­ler har gi­vet øko­no­misk træng­te DBU nye ud­gift er og et øget ar­bejds­pres. DBU vil nu sø­ge FI­FA om støt­te

BT - - BT SPORTEN - DOB­BEL­TROL­LE Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk ’’

Først løb det fra an­sva­ret, og nu lø­ber det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FI­FA, og­så fra reg­nin­gen.

FI­FA har ved­ta­get nye reg­ler for spil­lera­gen­ter, der nu hed­der ’ mel­lem­mænd’. Reg­ler­ne trå­d­te i kraft 1. april, og an­sva­ret for hånd­te­rin­gen og drift en af de nye reg­ler pla­ce­res hos de na­tio­na­le fod­bold­for­bund og hos det dan­ske af slagsen, DBU, kan man mær­ke bå­de et stør­re ar­bejds­pres eft er blot få uger med nye reg­ler, for­kla­rer DBUs jurist og kon­trak­tansvar­li­ge, Jes Chri­sti­an Fi­sker:

» Der er væ­sent­lig me­re ad­mi­ni­stra­tion for­bun­det med de nye reg­ler, da vi skal re­gi­stre­re og op­ly­se i vi­de­re om­fang end tid­li­ge­re. Der­u­d­over er he­le sank­tions­de­len i for­hold til even­tu­el­le over­træ­del­ser og­så pla­ce­ret na­tio­nalt, idet det som ud­gangs­punkt ik­ke læn­ge­re er mu­ligt at ind­brin­ge sa­ger her­om for FI­FA. «

Når DBU nu bå­de skal hånd­te­re ad­mi­ni­stra­tion af reg­ler på det dan­ske spil­ler­mar­ked, men og­så væ­re den ’ døm­men­de’ in­stans ved til­fæl­de af re­ge­lover­træ­del­ser, føl­ger der en ek­stra­reg­ning i kro­ner og ører med. Og det i en tid hvor DBU i for­vej­en spæn­der liv­rem­men ind og svin­ger spa­rek­ni­ven.

Me­re ad­mi­ni­stra­tion

Der­for vil DBU nu ta­ge op i FI­FA- re­gi, om der vil væ­re mu­lig­hed for at hen­te øko­no­misk støt­te til at lø­se de man­ge nye op­ga­ver. DBU har end­nu ik­ke det ful­de over­blik over stør­rel­sen af ek­stra­reg­nin­gen, men hå­ber på et fi - nan­si­elt til­skud fra FI­FA.

» Vi har ik­ke mod­ta­get støt­te fra FI­FA i den­ne sam­men­hæng, selv om mini­mums­reg­ler­ne på­læg­ger os fl ere plig­ter end tid­li­ge­re, men det er vi selv­føl­ge­lig og­så pa­ra­te til at løft e, « si­ger Jes Chri­sti­an Fi­sker.

Kort sagt åb­ner de nye agent- reg­ler for, at stort set hvem som helst med en ren straff eat­test kan gø­re sig som agent. Re­ge­læn­drin­ger­ne gør det dog mu­ligt for de en­kel­te for­bund at ved­ta­ge na­tio­na­le sær­reg­ler, og det har DBU gjort i min­dre om­fang, hvil­ket og­så bi­dra­ger til et øget ar­bejds- og res­sour­ce­pres.

» Vi har valgt at løft e reg­ler­ne med en ek­sa­men – om end den er fri­vil­lig, hvil­ket og­så aff øder me­re ad­mi­ni­stra­tion og man­ge fl ere hen­ven­del­ser, « for­kla­rer Jes Chri­sti­an Fi­sker.

TORS­DAG 23. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.