In­gen hjælp fra UE­FA

BT - - BT SPORTEN - LO­KUMS­AF­TA­LER Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Fod­bol­dens agen­treg­ler er æn­dret og bag­grun­den her­for er ik­ke mindst, at der i Sy­da­me­ri­ka, Afri­ka og Asi­en er set stort på det hid­ti­di­ge re­gel­sæt.

FI­FA vur­de­rer, at blot 2530 pro­cent af de hid­ti­di­ge spil­ler­hand­ler er fo­re­ta­get af agen­ter med li­cens – re­sten ugen­nem­sig­ti­ge stu­de­hand­ler med ak­tø­rer uden li­cens el­ler ad­vo­kat­be­stal­ling.

FI­FA har nu ud­lagt drif­ten med reg­ler­ne til de na­tio­na­le for­bund, men i den eu­ro­pæ­i­ske agent­for­e­ning og på klum­me­n­i­veau i eu­ro­pæ­i­ske me­di­er drøft es mu­lig­he­den for, at UE­FA kan la­ve et fæl­les re­gel­sæt for det eu­ro­pæ­i­ske kon­ti­nent for at let­te ar­bejds­gan­ge­ne, men det har lan­ge ud­sig­ter.

» Det er ik­ke et om­rå­de, hvor UE­FA tra­di­tio­nelt har age­ret, og det har end­nu ik­ke væ­ret op­pe i ek­se­ku­tiv­ko­mi­te­en, « si­ger en UE­FA- tals­mand til BT.

Mel Ste­in, for­mand for sam­men­slut­nin­gen af en­gel­ske agen­ter – de en­gel­ske liga­er er der hvor der bru­ges fl est pen­ge i trans­fer­vin­du­er­ne – øj­ner pro­ble­mer.

» Trans­fer­vin­du­et med de nye reg­ler åb­ner for, at en­hver ne­de fra pu­b­ben kan le­ge agent og jag­te hur­ti­ge pen­ge. Det bli­ver ren anar­ki og lo­kums­aft aler, « si­ger han til Gu­ar­di­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.