Vil­de Val­ver­de

BT - - BT SPORTEN -

FOR TRED­JE GANG

Og den al­ler­stær­ke­ste hed alt­så Alejan­dro Val­ver­de. Han vandt for­an fran­ske Juli­an Alap­hi­lip­pe ( Etixx - Qui­ck- Step) og schweizi­ske Mi­cha­el Al­ba­si­ni ( Ori­ca Gre­e­nEd­ge). Dan­ske Jakob Fuglsang ( Asta­na) blev num­mer ot­te. Lø­bet vil bli­ve hu­sket for en ræk­ke dra­ma­ti­ske styrt. En af fa­vo­rit­ter­ne, bel­gi­ske Phi­lip­pe Gil­bert ( BMC), måt­te halvvejs in­de i lø­bet ud­gå ef­ter at ha­ve væ­ret en tur i as­fal­ten. 11 ki­lo­me­ter fra mål var det Chris Froo­me ( Sky), der er en de helt sto­re pro­fi­ler, når det om to må­ne­der går løs i Tour de Fran­ce, der røg af cyk-

i kar­ri­e­ren - og for an­det år i træk - sat­te den span­ske for­års­spe­ci­a­list Alejan­dro Val­ver­de ( Mo­vistar) al­le kon­kur­ren­ter­ne til vægs på den af­slut­ten­de Muur de Huy- stig­ning og strøg ind som vin­der af den bel­gi­ske for­års­klas­si­ker La Flè­che Wal­lon­ne.

len. Ke­ny­ansk- fød­te Froo­me kun­ne dog - på trods af syn­li­ge skram­mer - fort­sæt­te. På søn­dag af­slut­tes klas­si­ker- sæ­so­nen med Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge.

Den bel­gi­ske Lotto- ryt­ter Tim Wel­lens, der fem ki­lo­me­ter før mål­stre­gen stak af sted fra fa­vo­rit­fel­tet, kæm­pe­de el­lers godt for det, men han mød­te mu­ren på Muur de Huy 300 me­ter fra mål­stre­gen. Og her­fra var det en di­rek­te mæl­ke­sy­re­du­el mel­lem fel­tets stær­ke­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.