SID­STE SKUD I

Ancelottis ma­re­ridt om Die­go Si­meo­ne er slut: Her­nan

BT - - BT SPORTEN -

CHAM­PIONS LE­AGUE

Mål: 1- 0 Chi­cha­ri­to ( 88.)

Re­al madrid til se­mi­fi­na­len med sam­men­lagt 1- 0

kam­pe si­den sid­ste Re­al- sejr.

Af­te­nes Cham­pions Le­ague- kvart­fi­na­le på San­ti­a­go Ber­na­beu var end­nu en test for de jern­hår­de At­lèti­co- spil­le­re og ’ El Cho­lo’. Sid­ste års fi­na­le­bet skul­le va­skes væk, og med 0- 0 i før­ste op­gør på Vi­cen­te Cal­deron var det be­stemt mu­ligt.

Re­al Madrid var end­da uden stjer­ner­ne Ga­reth Ba­le, Ben­ze­ma, Mar­ce­lo og Luka Mod­ric, og der­for måt­te Ser­gio Ra­mos vi­ka­re­re på en uvant plads som de­fen­siv midt­ba­ne.

Kam­pen for­løb som de fle­ste ’ El Der­bi madrileños’ med fle­re taklin­ger, svi­ne­stre­ger, og hånd­ge­mæng end re­e­le må­l­chan­cer.

Som i det før­ste op­gør sad hjem­me­hol­det tungt på spil­let, men in­gen af hol­de­ne kre­e­re­de næv­ne­vær­di­ge chan­cer.

Mens det duf­te­de af end­nu en om­gang for­læn­get spil­le­de­tid mel­lem de to madri­len­ske kamp­ha­ner, stemp­le­de At­lèti­cos Ar­da Tu­ran ned på Ser­gio Ra­mos fod. Gult kort num­mer to, og adios Tu­ran.

Straks gav det en kæm­pe chan­ce til ’ Los Bla­no­cs’’ VMtop­sco­rer Ja­mes Rod­ri­gu­ez, der sled sig fri, men Jan Oblak i må­let red­de­de og fort­sat­te sin so­li­de kamp.

Men med ba­re tre mi­nut­ter igen ske­te det for­lø­sen­de for de 85.000 til­sku­e­re på Ber­na­beu. Cri­sti­a­no Ro­nal­do kæm­pe­de sig igen­nem At­lèti­cos ven­stre for­svar­si­de og blev ned­lagt af tre At­lèti­co­spil­le­re. Bol­den tril­le­de dog over til Javi­er ’ Chi­cha­ri­to’ Her­na­dez, der kun­ne spar­ke bol­den i kas­sen og sen­de Re­al Madrid i se­mi­fi­na­len, og Car­lo Ancelottis mør­ke ma­re­ridt om ’ El Cho­lo’ i glem­me­bo­gen.

» Jeg har væ­ret tå­l­mo­dig, men mi­ne ven­ner og fa­mi­lie har al­tid støt­tet mig, sag­de en be­gej­stret Javi­er Chi­cha­ri­to ( lil­le ært på spnsk, red.).

» Jeg vil gi­ve mig 100 pro­cent i se­mi­fi­na­len. Vi skal vin­de num­mer 11. Det her mål er for he­le hol­det og al­le vo­res fans, « sag­de me­xi­ca­ne­ren ef­ter dra­ma­et.

I sem­fi­na­len ven­ter en­ten Bar­ce­lo­na, Bay­ern Mün­chen og Ju­ven­tus. Lod­træk­nin­gen fo­re­går fre­dag.

TORS­DAG 23. APRIL 2015

Re­al Madrids Javi­er ’ Chi­cha­ri­to’ Her­nan­dez blev ho­ved­per­son i Madrid- der­by­et, som send­te Re­al til se­mi­fi­na­len i Cham­pions Le­ague. Fo­to. AFP/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.