THE ITA­LI­AN JOB

På ty pisk ita­li­ensk fa­con sik­re­de Ju­ven­tus sig ad­gang til se­mi­fi na­ler­ne i Cham­pions Le­ague med en kon­trol­le­ret 0- 0- kamp mod Mo­na­co

BT - - BT SPORTEN - GI­GAN­TER Fo­to: AFP

CHAM­PIONS LE­AGUE Det er hi­sto­ri­en fyldt med ek­semp­ler på.

Og Ju­ven­tus, der cru­i­ser mod end­nu et ita­li­ensk mester­skab i Se­rie A, be­vi­ste det nok en­gang ons­dag aft en på AS Mo­na­co hjem­me­ba­ne, Sta­de Lou­is II, hvor Tor­i­no­klub­ben for­nemt for­sva­re­de sin 1- 0- fø­ring fra den før­ste Cham­pions Le­ague- kvart­fi - na­le. Det end­te 0- 0 i en kamp, der næp­pe får me­re end en fod­no­te i fod­bold­hi­sto­ri­en.

I en me­get lidt be­ru­sen­de før­ste halv­leg ud­vik­le­de kam­pen sig i en ret­ning, som ita­li­e­ner­ne med stats­ga­ran­ti var gan­ske til­fred­se med. AS Mo­na­co fi k lov at sty­re be­gi- ven­he­der­ne, men Ju­ven­tus var så stærkt or­ga­ni­se­ret, at det sjæl­dent blev til me­re end bold­mas­sa­ge for vær­ter­ne.

I an­den halv­leg blev mo­ne­ga­sker­ne en del me­re på­gå­en­de, og Ju­ven­tus- må­l­mand Gi­an­lu­i­gi Buff on måt­te i fl ere om­gan­ge vi­se klas­sen. Men selv om hjem­me­hol­det vi­ste tæn­der, føl­te man al­drig, at ude­hol­det var i pro­ble­mer.

Ju­ven­tus- spil­ler­ne stod he­le ti­den det rig­ti­ge sted, og der var kon­stant op­bak­ning fra en hold­kam­me­rat, så vær­ter­ne al­drig kun­ne ska­be de i fod­bold så af­gø­ren­de over­tals­si­tu­a­tio­ner.

I kam­pens over­tid var det end­da li­ge ved at en­de med en ude­sejr, da gæ­ster­nes styr­mand An­drea Pir­lo send­te et fris­park på tre­kants­sam­men­føj­nin­gen.

Un­der­dog i se­mi­fi na­len

Men det var på in­gen må­de ik­ke over­ra­sken­de, at stil­lin­gen fort­sat var 0- 0, da dom­mer Wil­li­am Col­lum eft er 90 let for­dø­je­li­ge mi­nut­ter fl øjte­de kam­pen af.

Ju­ven­tus score­de ik­ke højt på stilska­la­en, men til gen­gæld score­de hol­det en bil­let til se­mi­fi na­len – og der­med er det for al­vor le­gi­timt for Ju­ven­tus- fans at drøm­me om den før­ste Cham­pions Lea- gue- tri­umf si­den 1995/ 96- sæ­so­nen.

Det er før­ste gang si­den 2002/ 2003- sæ­so­nen, Ju­ven­tus når så langt i Cham­pions Le­ague. Den­gang end­te det med et ne­der­lag i fi na­len på Old Traff ord mod landsmændene fra AC Milan eft er en li­ge så ty­pisk ita­li­ensk aff ære, der end­te må­l­løs og i straff es­parks­kon­kur­ren­ce.

Det bli­ver dog svært at li­ge så langt i år. For i sel­skab med Bay­ern Mün­chen, Re­al Madrid og Bar­ce­lo­na er ita­li­e­ner­ne sik­re un­der­dog. Men mon ik­ke den rol­le be­kom­mer ita­li­e­ner­ne godt?

Der er lod­træk­ning til se-

SÅ MAN­GE GAN­GE

har de fi re til­ba­ge­væ­ren­de hold i Cham­pions Le­ague løft et po­ka­len med de sto­re ører:

RE­AL MADRID: FC BAY­ERN MÜN­CHEN: FC BAR­CE­LO­NA: JU­VEN­TUS:

2

10

4

5 mi­fi na­ler­ne i mor­gen. De før­ste se­mi­fi na­ler spil­les 5. og 6. maj, mens der er re­tur­kamp 12. og 13. maj. Fi­na­len spil­les i Ber­lin 6. ju­ni.

Ju­ven­tus- for­sva­ret an­ført af Gi­o­r­gio Chiel­li­ni ( i blåt) var al­drig i fa­re for at sæt­te den 1- 0- fø­ring, ita­li­e­ner­ne kom til Mo­na­co med, over styr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.