PEPS KOL­BØT­TE

Me­nin­ger­ne og hold­nin­ger­ne om­kring Bay­ern Mün­chen og især klub­bens stjer­ne­træ­ner, Jo­sep Gu­ar­di­o­la, skif­ter fra uge til uge. I den for­løb­ne uge me­re end no­gen­sin­de

BT - - BT SPORTEN - Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk

TORS­DAG 23. APRIL 2015

SYDTYSK RUT­SJE­BA­NE

At af­stan­den fra helt til skurk og fra skurk til helt er kort i fod­bol­dens ver­den, er ik­ke en hem­me­lig­hed. Tvær­ti­mod er det en af spor­tens helt sto­re kli­chéer. Men nog­le ste­der er af­stan­den min­dre end an­dre.

Et af de ste­der er Bay­ern Mün­chen. Rent fak­tisk fin­des der sand­syn­lig­vis ik­ke ste­der på den eu­ro­pæ­i­ske fod­bolds­ce­ne, hvor ba­lan­cen er me­re knivskarp end på Sä­be­ner Stras­se 51- 57 i den sydty­ske stor­by. Det har de se­ne­ste ot­te døgn le­ve­ret det mest hånd­gri­be­li­ge be­vis på, man over­ho­ve­det kan tæn­ke sig.

Portvin­stud i Po­r­to

Ons­dag af­ten i sid­ste uge var en skam­plet på en el­lers im­po­ne­ren­de Bay­ern Mün­chen- sæ­son. Den snart 25- dob­bel­te ty­ske me­ster rej­ste til den po­rtu­gi­si­ske provins­by Po­r­to som fa­vo­rit mod det lo­ka­le mand­skab i den før­ste af to Cham­pions Le­ague- kvart­fi­na­ler. Men den tog til­ba­ge til Tys­kland med et ne­der­lag på 1- 3, sto­re rid­ser i lak­ken og en or­dent­lig portvin­stud.

I de føl­gen­de da­ge blev der pe­get fin­gre på kryds og tværs i Ok­to­ber­fester­nes ho­ved­stad. Som der al­tid gør i Bay­ern Mün­chen, hvor de stær­ke mænd er man­ge og magt­ful­de.

» Det bli­ver ik­ke vær­re. Jeg så ik­ke en ene­ste Bay­ern- spil­ler, som vi­ste sin nor­ma­le form. Det var en mørk af­ten. Det er ik­ke unor­malt at ha­ve en må­l­mand el­ler en for­svars­spil­ler, der spil­ler dår­ligt. Men i den­ne kamp ’ ar­bej­de­de’ de al­le sam­men for at op­nå det­te re­sul­tat, « sag­de den stær­ke­ste af dem al­le, æres­præ­si­dent Franz Beck­en­bau­er ef­ter ne­der­la­get.

De span­ske kva­ler

I mid­ten af det he­le stod Bay­ern- træ­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­la. En mand, der i sin før­ste sæ­son hen­te­de The Double til Mün­chen og i år ef­ter alt at døm­me gør det sam­me. Men og­så en mand, der langt fra er fre­det.

Franz Beck­en­bau­er har tid­li­ge­re kaldt suc­ce­stræ­ne­rens stil for ke­de­lig, ik­keBay­ern- ag­tig og uli­de­lig at se på. Men han har og­så sagt, at Gu­ar­di­o­la bør væ­re Bay­ern- træ­ner de næ­ste 10 år. Æres­præ­si­den­ten har svært ved at be­slut­te sig.

Og han er ik­ke den ene­ste. I da­ge­ne ef­ter sid­ste ons­dag var det an­dre, der kom med kri­tik­ken af Gu­ar­di­o­la. Ne­der­la­get til Po­r­to blev sup­ple­ret af en yd­my­gel­se og ef­ter­føl­gen­de op­si­gel­se af og fra klub­bens læ­ge­stab med leg­en­den Wil­helm Mül­lerWo­hl­fa­hrt i spid­sen, og det gik ik­ke stil­le for sig. Med ét var Jo­sep Gu­ar­di­o­la ik­ke den rig­ti­ge træ­ner for Bay­ern Mün­chen. Han var der­for på vej ud – mens den af­gå­en­de Borus­sia Dort­mund- træ­ner, Jür­gen Kl­opp, var på vej ind, lød det i ty­ske me­di­er, der og­så stil­le­de spørgs­måls­tegn ved, om Gu­ar­di­o­la er bel­vet bå­ret frem i træ­n­er­kar­ri­e­ren på ryg­gen af Lio­nel Mes­si.

Men i fod­bol­dens ver­den kan tin­ge­ne æn­dre sig på 90 mi­nut­ter.

Tirs­dag af­ten blæ­ste Gu­ar­di­o­las mand­skab FC Po­r­to ud af Cham­pions Le­ague, da man vandt 6- 1 i de to holds re­tu­ro­p­gør i Mün­chen. Med ét var Gu­ar­di­o­la igen ver­dens bed­ste træ­ner og fod­bol­dens Mes­si­as. Så­dan kan man gå fra skurk til helt på en uge.

Ik­ke mindst i FC Bay­ern.

Fo­to til ven­stre: FC Bay­ern er på ran­den af CL- fi­a­sko i før­ste kvart­fi­na­le mod Po­r­to. Til høj­re: Helt an­dre at­ti­tu­der fra Gu­a­di­o­la en uge se­ne­re i Mün­chen. På lil­le fo­to: Franz Beck­en­bau­er som he­le ti­den skif­ter me­ning om Gu­ar­di­o­la. Fo­to: Reu­ters/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.