PEP­TALK

Bay­ern Mün­chen- træ­ner Pep Gu­ar­di­o­la er på de fl estes læ­ber i dis­se da­ge. Med over­le­gen taktisk sans for­må­e­de han at fø­re sit hold fra et tru­en­de ne­der­lag til en 6- 1- de­struk­tion af FC Po­r­to i Cham­pions Le­agu­e­kvart­fi na­len. Men hvor cool er han i for­hol

BT - - BT SPORTEN - PEP- SKA­LA­EN Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk 1) Mar­ce­lo Bi­el­sa 2) Roy Hod­g­son Fo­to: AFP, EPA og Reu­ters Gra­fik: Frits Ad­ler 3) David Moy­es 4) Lau­rent Blanc 5) Arsè­ne Wen­ger 6) Lou­is van Gaal 7) Pep Gu­ar­di­o­la 8) Fa­bio Ca­pel­lo 9) Die­go S

Han er de off en­si­ve fod­bold­træ­ne­res ’ God­fat­her’, men Bi­el­sa skal ik­ke bru­ge lang tid på at stø­ve sit po­kal­skab af. OL- guld med Ar­gen­ti­na i 2003 er den an­er­kend­te træ­ners stør­ste be­drift , og hans pro­blem er net­op, at re­sul­ta­ter­ne oft est ude­bli­ver til sidst, selv om spil­lesti­len tryl­le­bin­der. Et mester­skab med FC Kø­ben­havn, syv sven­ske med Malmö FF og Halmstad, en UE­FA Cup- fi na­le­plads og kva­li­fi ka­tion til bå­de VM og EM med Schweiz er da me­get fi nt, men det tæl­ler mak­si­malt som en en­kelt fj er i hat­ten blandt de an­dre top­træ­ne­res fj er­prag­ter. Al­li­ge­vel sid­der han på en af de mest pre­sti­ge­ful­de po­ster i træ­ner­ver­de­nen. Moy­es hø­ste­de ros for si­ne 11 år i Ever­ton, der i den pe­ri­o­de var så­dan et hold, de stør­ste en­gel­ske klub­ber ba­re ik­ke brød sig om at spil­le mod. Slet ik­ke på Goo­di­son Park. Men tit­ler var der ik­ke man­ge af. Der var in­gen. En plads i Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen blev der­med stør­ste be­drift , for Vil­lar­re­al var uover­kom­me­lig. Pa­ris Saint- Ger­main- træ­ne­ren har lidt pro­ble­mer med at le­ve op til mil­li­ar­dæ­re­jer­nes for­vent­nin­ger om Cham­pions Le­ague- po­ka­len, men cv’et fejl­er ik­ke no­get af den grund. I sin an­den sæ­son med Bor­deaux hen­te­de han ’ the Tre­b­le’ og Blanc har al­le­re­de vun­det fem tro­fæ­er til PSG på to år. Ba­re ik­ke det vig­tig­ste. Ja, han stod bag ’ The In­vin­cib­les’ i Ar­se­nal. Det le­gen­da­ri­ske 2004- hold med blandt an­dre Vieira, Berg­kamp og Hen­ry. Men hvad så si­den da? Ar­se­nal- fans måt­te ven­te ni år på en ti­tel, og det var ’ ba­re’ FA Cup’en. Det er ik­ke helt godt nok i en af Eng­lands stør­ste klub­ber, hvil­ket for­kla­rer hash­tag­get # Wen­gerOut på Twit­ter. Hol­læn­de­ren kan selv rem­se al­le si­ne tit­ler op. Og han gør det gla­de­ligt med jæv­ne mel­lem­rum. Det tæl­ler fi re hol­land­ske mester­ska­ber, et Bun­des­liga- guld, to fra Spa­ni­en og så li­ge en Cham­pions Le­ague- ti­tel, en UE­FA Cup- ti­tel og ad­skil­li­ge po­kal­tri­um­fer. Der­for må han ger­ne selv tur­ne­re med san­gen om, hvor god van Gaal er. Han var di­rek­te skyld i, at fod­bold­fans blev delt i to hold fra 2008 til 2012. For Bar­ce­lo­na og imod Bar­ce­lo­na. Ca­ta­lo­ni­er­nes su­veræ­ni­tet var pro­vo­ke­ren­de for man­ge, når bol­den var på Bar­ce­lo­na- fød­der i to tred­je­de­le af kam­pe­ne. Tre mester­ska­ber og to Cham­pions Le­ague- tit­ler med Bar­ce­lo­na og et ty sk mester­skab med Bay­ern. Det er sjæl­dent smukt med Ca­pel­lo i spid­sen, men han for­står at vin­de. Ita­li­e­ne­ren er ky­ni­ker, og så­dan har han hen­tet fem ita­li­en­ske mester­ska­ber med Milan og Ro­ma, to span­ske mester­ska­ber med Re­al Madrid og en Cham­pions Le­ague- ti­tel med Milan. Vil man vin­de, hen­ter man Ca­pel­lo. Og fy­rer ham året eft er, hvis man er Re­al Madrid. Ar­gen­ti­ne­ren har ik­ke li­ge så man­ge po­ka­ler at hen­vi­se til som fl ere af træ­ner­ne un­der sig, men her spil­ler ma­te­ri­a­let ind. At hen­te det span­ske mester­skab for­an Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid er ex­cep­tio­nelt. At vin­de Eu­ro­pa Le­ague og kom­me i Cham­pions Le­ague- fi na­len er ba­re ut­ro­ligt uden de sam­me mid­ler som al­le de sto­re. To po­rtu­gi­si­ske, to en­gel­ske, to ita­li­en­ske, et spansk. Det er mester­ska­ber­ne. Der­til sæt­ter Mourin­ho hak ved to Cham­pions Le­ague- tit­ler, en UE­FA Cup- ti­tel og et utal af pokaltitler. Re­sul­ta­ter­ne ta­ler for sig selv. Han er en mester­sk­ab­stræ­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.