Over­ra­sket over Jo­a­chims valg

Det kom­mer bag på prins Hen­riks bror, at prins Joachim ik­ke vil over­ta­ge vin­pro­duk­tio­nen i Cayx

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

ROY­AL VIN

Tirs­dag meld­te kon­ge­hu­set ud, at prins Hen­rik er fær­dig som vin­bon­de. Ef­ter me­re end 40 år som vin­pro­du­cent på sit el­ske­de Cha­teau de Cayx i Syd­frank­rig har han be­slut­tet sig til at bort­for­pag­te pro­duk­tio­nen og di­stri­bu­tio­nen af si­ne vi­ne til et fransk fi rma.

Det sker på trods af at prins­ge­ma­len gen­tag­ne gan­ge gen­nem åre­ne har ud­trykt øn­ske om, at en af hans to søn­ner skul­le over­ta­ge drift en. Men det har hver­ken kron­prins Fre­de­rik el­ler den el­lers land­brugs­ud­dan­ne­de prins Joachim haft lyst til.

Na­tu­ren og li­vet på lan­det

Og dét kom­mer bag på prin­ser­nes on­kel Etien­ne de La­bor­de de Mon­pezat.

» Jeg har hver­ken talt med Fre­de­rik el­ler Joachim, men jeg er lidt over­ra­sket, « for­tæl­ler han til BT.

» Jeg ved ik­ke, hvor­for de ik­ke har lyst til at be­skæft ige sig med vin. Det vir­ker el­lers på mig som om, at Joachim og hans hu­stru Ma­rie hol­der me­get af Frank­rig, na­tu­ren og li­vet på lan­det, så det vil­le væ­re op­lagt, at han vil­le ta­ge sig af Cayx, « til­fø­jer han. Han pe­ger på, at prin­ser­ne nok har for travlt i Dan­mark.

» De er gla­de for at kom­me her, har jeg ind­tryk af. Vi ser Joachim hver som­mer, og vi har me­get med dem at gø­re. Det la­der til, at han hol­der me­get af lan­det, vo­res re­gion og vi­nen, så jeg er lidt over­ra­sket, « gen­ta­ger den 72- åri­ge Etien­ne de Mon­pezat.

Han un­der­stre­ger, at hans bror end­nu ik­ke har snak­ket med ham om pla­ner­ne om at bort­for­pag­te pro­duk­tio­nen af vin fra Cha­teau de Cayx.

Må snak­ke om det

Det var el­lers pla­nen, at den fran­ske gre­ve og hans ko­ne, Isa­bel­le Co­mo­li, skul­le ha­ve del­ta­get i dron­ning Mar­gre- thes fød­sels­dags­fest i Dan­mark i sid­ste uge, men par­ret var desvær­re for­hin­dret, for­tæl­ler han.

» Når vi ses til som­mer, må vi snak­ke om det, « til­fø­jer den hø­fl ige fransk­mand.

Etien­ne de Mon­pezat har ar­bej­det som jour­na­list og fi k blandt an­det den eft er­trag­te­de op­ga­ve at in­ter­viewe kron­prins Fre­de­rik og hans den­gang for­lo­ve­de Mary Do­nald­son i an­led­ning af de­res for­lovel­se i 2000 for det fran­ske uge­blad Po­int de Vue. Og­så da prins Joachim skul­le gift es for an­den gang i 2008 med sin Ma­rie, var det den fran­ske on­kel, der spurg­te nevø­en og hans til­kom­men­de ud.

Dét kom­mer bag på prin­ser­nes on­kel Etien­ne de La­bor­de de Mon­pezat, at in­gen af dem øn­sker at over­ta­ge drif­ten og vin­pro­duk­tio­nen i Syd­frank­rig.

Fo­to: Jør­gen Jes­sen og Maria Tuxen He­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.