Cayx er Hen­riks fri­sted

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

DET AN­DET HJEM

I 1974 køb­te re­gent­par­ret Cha­teau de Cayx i det syd­li­ge Frank­rig, som si­den er ble­vet et af især prins Hen­riks ynd­lings­ste­der. Her til­brin­ger han al­tid fl ere må­ne­der om året, og her kan han og dron­ning Mar­gret­he væ­re helt sig selv.

Fle­re tv- do­ku­men­ta­rer har vist dem gå på mar­ke­det i nabobyen Ca­hors, hvor de selv ud­væl­ger års­ti­dens råva­rer, og det var der­for ik­ke over­ra­sken­de, at prins Hen­rik øn­ske­de at fejre sin 80- års fød­sels­dag d. 11. ju­ni sid­ste år net­op på Cayx. I an­led­ning af den run­de dag lyk­ke­des det til prins­ge­ma­lens sto­re glæ­de for før­ste gang no­gen­sin­de at sam­le al­le ot­te bør­ne­børn på det fran­ske slot.

Prins­ge­ma­len er me­get stolt af den vin, der pro­du­ce­res på slot­tet, og som oft e hæl­des op til for­nem­me gæ­ster fra ind- og ud­land, når re­gent­par­ret ind­by­der til fest.

» Jeg er me­get in­vol­ve­ret i vin­går­den, det er en pas­sion. Det til­la­der mig at kom­me væk fra mi­ne for­plig­tel­ser ved hoff et. Dér tje­ner jeg mit land, her tje­ner jeg min vin­gård, « for­tal­te prins­ge­ma­len be­gej­stret i som­me­ren 2012 til den fran­ske avis La Dépê­che.

Det var og­så her, han fl yg­te­de til i 2002, da han føl­te sig trist og yd­my­get i Dan­mark over at væ­re ble­vet de­gra­de­ret til at væ­re num­mer tre ef­ter sin ko­ne og æld­ste søn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.