Hen­riks sku­e­spil

BT - - DEBAT - PRINS HEN­RIK Hvi­d­ov­re PRINS HEN­RIK Kø­ben­havn NV DYREPORNOGRAFI By­rå­ds­med­lem og ft .- kan­di­dat ( DF)

Jette Jør­gen­sen

Jeg har ondt af vo­res dron­ning Mar­gret­he. Tænk at bli­ve be­hand­let så dår­ligt af sin mand, prins­ge­mal Hen­rik, på sin sto­re dag, hvor hun fyld­te 75 år. Man må næ­sten væ­re på dø­de­ns rand, hvis man slet ik­ke kan del­ta­ge i no­gen af fest­lig­he­der­ne.

Men ta­ge på fe­rie to da­ge eft er var ik­ke no­get pro­blem. Det er jo åben­lyst, at det er en de­mon­stra­tion over, at han ik­ke får tit­len af kon­ge, som han be­vi­ser ik­ke at ha­ve for­mat til. Jeg er så ked af, at vo­res dron­ning – som el­lers for­mår at ta­ge det pænt udadtil, det be­vi­ser jo ba­re, hvil­ket for­mat hun er i be­sid­del­se af – skal fi nde sig i Hen­riks op­før­sel. Det fortje­ner hun ik­ke.

In­grid Jes­per­sen

Jeg tror, at prins­ge­ma­len li­der af ja­lou­si. Han har ik­ke kun­net tå­le, at vo­res dron­ning fi k så me­get op­mærk­som­hed på sin fød­sels­dag. Han ter sig som et møj­for­kælet barn. Han bur­de væ­re li­ge så stolt over sin dyg­ti­ge frue som re­sten af Dan­mark. Det er synd for vo­res dron­ning at ha­ve en mand, der be­hand­ler hen­de på den må­de. Så gik no­get af glæ­den fra Dron­nin­gen på hen­des fød­sels­dag.

Ken­neth Kristensen Berth

Eft er ti års kamp og fi re be­slut­nings­for­slag lyk­ke­des det at få seksu­el om­gang med dyr for­budt. Men hvad med dyrepornografi ? Det er sta­dig lov­ligt at ind­fø­re og se. Det er et un­der­ligt hyk­le­ri, at Dan­mark på den ene si­de for­by­der voldtægt af dyr, mens det på den an­den si­de fort­sat er lov­ligt at di­stri­bu­e­re po­r­no­gra­fi - ske op­ta­gel­ser af men­ne­skers voldtægt af dyr. Er Dan Jør­gen­sen pa­rat til og­så at stop­pe dy­repor­no­en?

Prins Hen­rik delt­og ik­ke i fejrin­gen af sin hu­stru. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.