Dans dy­re og ba­na­le mad­råd

ME­NER

BT - - DEBAT -

Spis sam­men med an­dre. Brug råva­rer. Lær at la­ve mad. Dis­se tre mad­råd blev i går lan­ce­ret af fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ( S). De er re­sul­ta­tet af ar­bej­det i mi­ni­ste­rens så­kald­te Må­l­tidstæn­ket­ank. Den be­står af he­le 25 per­so­ner, der er en blan­ding af er­næ­rings­folk, folk fra fø­de­va­re­om­rå­det, de­bat­tø­rer og læg­folk. Tæn­ket­an­ken har ar­bej­det på mad­rå­de­ne si­den ok­to­ber sid­ste år.

Lad det væ­re sagt med det sam­me: At spi­se mad, man selv har til­be­redt sam­men med an­dre, er som re­gel en hyg­ge­lig og so­ci­al for­nø­jel­se, oven i kø­bet for­ø­ger det oft e ny­del­sen, hvis ma­den be­står af go­de råva­rer. At no­te­re en så­dan selv­føl­ge­lig­hed vir­ker tåkrum­men­de ba­nalt. Det er og­så et vel­kendt fak­tum, at der bli­ver købt man­ge fryse­va­rer, der hur­tigt kan op­var­mes, men ik­ke er op­ti­mal er­næ­ring i det lan­ge løb. Og så­mænd er der en hel del dan­ske­re, der ik­ke har den fj er­ne­ste in­ter­es­se­re i at bru­ge ti­mer i køk­ke­net på at pus­le om ramsløg, ba­ge spelt­brød el­ler ko­ge sim­re­ret­ter. Det er et per­son­ligt valg. DAN JØR­GEN­SEN HAR som fø­de­va­re­mi­ni­ster hidtil brugt sit man­dat som fol­kets tje­ner på at prom­ove­re sin egen per­son i al­le mu­li­ge sam­men­hæn­ge og især som de ’ rig­ti­ge’ mad- me­nin­gers mand. Og se­ne­ste skud er, at 25 men­ne­sker har brugt seks må­ne­der på at nå frem til tre dybt ba­na­le mad­råd. Pri­sen for den­ne lang­somt tæn­ken­de tæn­ket­ank er om­kring en mil­li­on kro­ner!

Pro­ble­met er ik­ke mad­rå­de­ne i sig selv. For ja, na­tur­lig­vis er et må­l­tid sam­men med fa­mi­lie el­ler ven­ner en vig­tig so­ci­al fo­re­te­el­se. Og det at kun­ne la­ve mad med go­de råva­rer kan gi­ve fan­ta­sti­ske smags­op­le­vel­ser. Men den­ne for­myn­de­ri­ske og be­læ­ren­de til­gang til dan­sker­nes mad­va­ner er er ek­la­ta­nt spild af tid og skat­te­kro­ner. jlu

Læs me­re si­de 12- 13

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.