FAR­LI­GE­RE END NAZI- IS­LA­MI­STER ’’

Nazi- is­la­mis­me er et stort pro­blem, uan­set hvor me­get man dis­ku­te­rer bin­de­streg og ord­s­til­ling

BT - - DEBAT -

IIn­for­ma­tion er jeg ble­vet be­skyldt for at ra­di­ka­li­se­re un­ge mus­li­mer og i Po­li­ti­ken for at an­gri­be is­lam som re­li­gion. Kri­tik­ken ud­sprin­ger af min kamp mod den sti­gen­de ra­di­ka­li­se­ring glo­balt og i Dan­mark og mod det, jeg kal­der nazi- is­la­mis­me. DET VIR­KER PÅ mig, som om nog­le men­ne­sker ik­ke øn­sker at for­stå og med frå­de om mun­den ka­ster sig ud i en dis­kus­sion om ord frem for en dis­kus­sion af sel­ve bud­ska­bet. Iføl­ge kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua er det sær­ligt de ven­stre- og cen­tru­m­o­ri­en­te­re­de me­nings­dan­ne­re, som be­vidst mis­for­står. Kampag­nen Stop na­zi­is­la­mis­me er ment som et an­greb på den ek­stre­me po­li­ti­ske is­lam, der lig­ger til grund for den sti­gen­de ra­di­ka­li­se­ring. Det er en vig­tig pro­blem­stil­ling at ta­ge hånd om, og frem for at bru­ge tid på at la­ve den fejl­slut­ning, at det er sel­ve is­lam og al­le mus­li­mer, der bli­ver an­gre­bet, skul­le man hel­le­re dis­ku­te­re, hvor­dan vi hånd­te­rer is­la­mis­me. Det er på­fal­den­de, at kri­ti­ke­re har væ­ret i stand til selv at la­ve bin­de­streg imel­lem nazi og is­lam, men ik­ke kan la­ve en bin­de­streg til isme… KEN­DE­TEG­NEN­DE FOR DEN­NE grup­pe af kri­ti­ke­re er, at de ik­ke har no- gen be­rø­rings­fl ade med is­la­mis­men. Det er jo let at væ­re rum­me­lig og po­li­tisk kor­rekt, når man ik­ke kan se, hvad vej den ek­stre­me is­la­mis­me stormer ud ad. Der er eft er­hån­den så man­ge ek­semp­ler på de ud­for­drin­ger, som ra­di­ka­li­se­ring ska­ber glo­balt og i det dan­ske de­mo­kra­ti, at jeg ik­ke be­gri­ber, hvor­dan de kul­tur­ra­di­ka­le kan bli­ve ved med at luk­ke øj­ne­ne over­for pro­ble­mets om­fang. BLI­VER DE IK­KE op­rør­te over ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn? Bli­ver de ik­ke uro­li­ge over, at Grim­høj­mo­ske­en i Aar­hus har væ­ret stor­le­ve­ran­dør af ra­di­ka­li­se­re­de un­ge? Bli­ver de ik­ke på­vir­ke­de af, at vi i Dan­mark har om­rå­der, hvor myn­dig­he­der og de­mo­kra­ti re­elt set er ik­ke- ek­si­ste­ren­de? Åben­bart ik­ke. Jeg er selv mus­lim, og jeg ta­ger den­ne kamp op, for­di jeg hå­ber og tror på, at det er mu­ligt at gø­re en for­skel. Po­le­mi­ske kul­tur­ra­di­ka­le de­bat­tø­rer ser sig selv som selv­be­stal­te­de, hel­li­ge be­skyt­te­re af al­le dan­ske mus­li­mer og ser det som de­res for­nem­ste op­ga­ve at an­gri­be en­hver form for kri­tik. AT DE ME­NER at ha­ve pa­tent på de­bat­ten, er en ar­ro­gant hold­ning, som ik­ke blot er mal­pla­ce­ret og for­fejl­et, men som og­så får dem til at vir­ke gri­n­ag­ti­ge, når de på­står at ke­re sig Er den her slags sprog­brug år­sag til, at vi ik­ke ser fl ere ho­mo­seksu­el­le i eli­tesport? me­re om min re­li­gion, end jeg selv gør. Det gi­ver in­gen me­ning at gø­re mig til en sort­skjor­te, ba­re for­di jeg kom­pro­mis­løst vil be­kæm­pe den vol­de­li­ge del af is­lam. Nog­le si­ger, at jeg i ste­det for at bru­ge or­det na­zis­me skul­le bru­ge or­det fa­scis­me, men fa­sci­ster­ne hav­de ik­ke an­ti­se­mi­tis­me og ud­ryd­del­se på dags­or­de­nen – det hav­de na­zi­ster­ne. Og det er dem, is­la­mi­ster­ne er in­spi­re­ret af. Jeg ved, hvad jeg ta­ler om, og jeg har be­skæf­ti­get mig pro­fes­sio­nelt med em­net i fl ere år. For­u­den det­te op­le­ver jeg jævn­ligt selv at mod­ta­ge død­strus­ler fra nazi- is­la­mi­ster­ne. DA­GEN EF­TER HIT­LERS mag­tover­ta­gel­se ad­va­re­de te­o­lo­gen og mod­stands­man­den Die­trich Bon­ho­eff er og an­dre mod na­zis­men, men de blev lat­ter­lig­gjort. Var der ble­vet lyt­tet i ti­de, hav­de man kun­net stop­pe dem. DET KUL­TUR­RA­DI­KA­LE PAR­NAS er me­re op­ta­get af, om der skul­le ha­ve væ­ret bin­de­streg i pla­ka­ter­ne el­ler en an­der­le­des ord­s­til­ling, end af at ta­ge en grun­dig dis­kus­sion om, hvad vi gør ved den fa­re, som er li­ge for næ­sen af os. Det vir­ker som om, der skal fl ere lig på bor­det og me­re blod i ga­der­ne, før det går op for dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.