Kræf­ten tog li

Den lu­ne ken­dis­mæg­ler Jan Fog, der bl. a. er kendt fra TV 2- pro­gram­met ’ Liebha­ver­ne’, tab­te i går kam­pen mod leukæ­mi

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk Søn­der­gård – Hvil i fred kæ­re Jan – Så – Det – Hvil

DØDS­FALD

En af Dan­marks mest kend­te ejen­doms­mæg­le­re, Jan Fog, har tabt kam­pen til kræft. Det be­kræf­ter hans au pair- pi­ge over for uge­bla­det Se og Hør tors­dag af­ten.

Den 66- åri­ge ken­dis­mæg­ler sov stil­le ind på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn klok­ken 17.30 tors­dag ef­ter et syg­doms­for­løb, der har stå­et på si­den de­cem­ber.

Jan Fog fik kon­sta­te­ret kro­nisk lym­fa­tisk leukæ­mi, der og­så kal­des ’ gam­mel­mands- 66- åri­ge livs­ny­der, der her­ef­ter blev lagt i ko­ma og kort ef­ter af­gik ved dø­den.

Jan Fog hav­de el­lers følt sig tæt på fit for fight på trods af den liv­stru­en­de syg­dom, der end­te med at ko­ste ham li­vet.

» Jeg er fuld af ener­gi, og alt er, som det skal væ­re. Bort­set fra, at min form ik­ke er, som den ple­jer, når jeg skal gå op på fjer­de sal. Da bli­ver jeg lidt for­pu­stet, « har Jan Fog tid­li­ge­re for­talt BT.

» Så alt er, som det ple­jer. Det ene­ste, jeg har måt­tet und­væ­re i år, har væ­ret ski­fe­ri­en, for­di jeg måt­te ven­te på, at un­der­sø­gel­ser­ne var fær­di­ge. Men det kan jeg le­ve med. Så nu ta­ger vi i ste­det ned til bå­den i Frank­rig på for­læn­get we­e­kend, « sag­de Fog.

Jan Fog ef­ter­la­der sig sin hu­stru og livs­ven, Char­lot­te Juul, som han blev gift med til­ba­ge i de­cem­ber 2013.

» På så­vel eg­ne som den øv­ri­ge fa­mi­lies veg­ne an­mo­der jeg ind­træn­gen­de om pres­sens for­stå­el­se for, at vi øn­sker fred i den­ne svæ­re si­tu­a­tion for os al­le, « skri­ver Char­lot­te Juul i en mail til ritzau.

Den­gang kald­te han det et for­nuft­sæg­te­skab, der først og frem­mest hav­de til for­mål at gø­re gø­re Char­lot­te Juul til ejen­doms­mæg­le­rens ar­ving og sik­re hen­de øko­no­misk.

Det blev desvær­re re­le­vant langt tid­li­ge­re, end par­ret kun­ne ha­ve hå­bet.

JAN FOG Født den 28. ja­nu­ar 1949. Vok­se­de op i rød­stensvil­la på Wie­he­s­vej i Hel­lerup. Har to sto­re­brød­re, Mik og Ivar. Den ene bror, Mik, bor i Ca­na­da, hvor han har stif­tet fa­mi­lie. Ivar bor i Dan­mark og har in­gen børn. Jan Fog mi­ste­de sin far, da han var 21. Hans mor blev 94. Hun dø­de i ja­nu­ar i år. Bå­de mo­de­rens og fa­de­rens aske blev strø­et ud over Øre­sund. Mo­na Christensen – Har ik­ke ord… R. I. P… man­ge var­me tan­ker her­fra til jer al­le

Kim Vi­ren­hem Ef­ter fa­de­rens død blev Jan Fog bo­en­de hjem­me hos sin mor. Han flyt­te­de først, da han var 26. Fog gav 2,5 mio. for sin strand­vejsvil­la, da han køb­te den for 29 år si­den. Si­den er han ble­vet budt op mod 50 mio. kr for den. Iføl­ge Bo­liga ejer Jan Fog i dag tre vil­la­er på Strand­vej­en i Nord­s­jæl­land, samt en vil­la i Char­lot­ten­lund tæt på Dy­re­ha­ven. Han ejer des­u­den en lej­lig­hed på Vester­bro. – en dyg­tig og al­tid po­si­tiv kol­le­ga, som jeg og man­ge an­dre vil sav­ne – det var alt for tid­ligt – Varmt far­vel.....

Ma­ri­an­ne Lim­kil­de sør­ge­ligt.... Du var slet ik­ke fær­dig med li­vet. Hvil i fred. Lisa Lents – ÅÅÅÅrh det er så sør­ger­ligt! RIP, kæ­re Jan Fog

Sus­an­ne Jo­sep­h­sen gør mig vir­ke­lig ondt at ik­ke me­re tid bli­ver dig forundt!. Klam­pen­borg bli­ver al­drig det sam­me uden dig. RIP

Hel­le Nielsen Zi­er­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.