En­som bag smilet

Jan Fog var en le­ven­de le­gen­de som mæg­ler og et me­get pri­vat men­ne­sker, der i sin al­der gif­te­de sig med ung­dom­skæ­re­ste

BT - - R - Char­lot­te Juul, om æg­te­ska­bet med Jan Fog Jakob Lundste­en jlu@ bt. dk Ar­kiv­fo­to: Kasper Pals­nov

NE­KRO­LOG

Ejen­doms­mæg­ler Jan Fog dø­de i går kl. 17.30 af kræft. Den dyg­ti­ge ken­dis­mæg­ler le­ve­de sit liv med et smil på læ­ben.

Al­tid pa­rat til ud­ta­le sig til me­di­er­ne med ind­sigts­ful­de kom­men­ta­rer og be­ga­ve­de ana­ly­ser, og kendt af de fle­ste blandt an­det fra tv- pro­gram­met ’ Liebha­ver­ne’. Han var man­den, der al­tid hav­de fin­ge­ren på bo­lig­pul­sen i Whi­sky- bæl­tet nord for Kø­ben­havn. Selv le­ve­de han det me­ste af sit liv i sin 450 m2 sto­re strand­vejsvil­la fra 1920. Med 12 væ­rel­ser og tre be­bo­e­re: Jan Fog selv, hans hus­hol­der­ske og den 12 år gam­le bas­set­hund Han­ni­bal.

Men bag det gla­de og sorg­lø­se ydre gem­te, der sig og­så en an­den Jan Fog. En mand, som kun­ne væ­re bå­de hård og hid­sig, men og­så føl­som. De helt næ­re ven­ner be­skrev ham som en, der gav­mildt foræ­re­de sin mor og bror dy­re bi­ler, men som spa­re­de på køk­ken­rul­len og al­tid valg­te den stør­ste svi­ne­mør­brad til pri­sen, når han hand­le­de. En mand, som el­ske­de si­ne ven­ner, si­ne fe­ster og sin fri­hed. Som sag­de, at han var ’ en lyk­ke­lig mand’ – men øje­blik­ke se­ne­re af­slø­re­de, at han ’ nog­le gan­ge og­så er en­som’, når han sad ale­ne med sin hund i sin kæm­pe­vil­la om af­te­nen.

» Jan kan godt væ­re to per­so­ner. Når han ar­bej­der hårdt, kan han godt væ­re me­get stres­set og fa­re rundt, men når han ik­ke er det, så er han no­get af det mest af­slap­pe­de nord for Al­per­ne, « sag­de Pedro Hay­man, der i me­re end 40 år var nær ven med ejen­doms­mæg­le­ren i et in­ter­view med BT.

I de­cem­ber 2013 sat­te Jan Fog punk­tum for sit ung­kar­le­liv. Da blev han vi­et til sin 17 år yn­gre eks­kæ­re­ste Char­lot­te Juul. På da­gen, da par­ret net­op var ble­vet gift, sag­de han til BT:

» Selv­føl­ge­lig er jeg en glad mand. Jeg vil­le da væ­re dum, hvis jeg ik­ke var glad. Nu er vi ble­vet gift og sid­der med en fan­ta­stisk mid­dag med en li­ge­så fan­ta­stisk 30 år gam­mel gran cru rød­vin, som pas­ser med den tid, jeg har kendt Char­lot­te. «

Fandt sam­men igen

Den den­gang 64- åri­ge ef­ter­trag­te­de ung­karl Jan Fog fandt sam­men med den kvin­de, han 20 år for­in­den hav­de væ­ret kæ­re­ste med, da hun gik i gym­na­si­et.

Men den­gang Char­lot­te Juul mød­te Jan Fog før­ste gang, var hun kun 17 år, gik i gym­na­si­et og gad ab­so­lut ik­ke den smar­te ejen­doms­mæg­ler i den op­sigtsvæk­ken­de Pors­che.

» Det var et pro­blem. For­di jeg ik­ke kun­ne li­de, at han hav­de al­le de her pen­ge og var rig, og han før­te sig frem. Det sag­de mig ik­ke en skid, « for­tal­te Char­lot­te Juul i TV2- do­ku­men­ta­ren ’ Jan Fog – He­le hi­sto­ri­en’ fra 2011.

Der­for prø­ve­de hun så vidt mu­ligt at hol­de for­hol­det med den vel­ha­ven­de ejen­doms­mæg­ler, som hun end­te med at bli­ve ho­ved­kulds fo­rel­sket i, skjult for nys­ger­ri­ge na­bo­er.

» Han måt­te ik­ke hen­te mig for­an mit hus el­ler min lej­lig­hed. For jeg sy­nes, at det var pin­ligt, hvis folk så, at jeg kend­te en, der hav­de en Pors­che, « sag­de Char­lot­te Juul.

De­res æg­te­skab var lidt an­der­le­des end de fle­stes:

» Han er bå­de min far, min gam­le æg­te­mand, min ven og min gam­le on­kel. Det er som om, at han er al­le funk­tio­ner, « for­tal­te Char­lot­te Juul ær­ligt.

Selv for­kla­re­de Jan Fog med en skælm­sk un­der­to­ne om år­sa­gen til æg­te­ska­bet:

» Char­lot­te har i man­ge år hjul­pet mig med mit fir­ma, hvor hun sta­dig er an­sat. Jeg har i man­ge år sy­nes, hun skul­le over­ta­ge det, jeg har skabt. Ved at gif­te os slip­per vi jo for at be­ta­le skat, som man skul­le ha­ve gjort ved ek­sem­pel­vis at skri­ve et te­sta­men­te. «

Desvær­re for par­ret blev Jan Fog ramt af kræft, sam­me år de blev gift. Man­den med det al­tid ly­se sind, er­kend­te i BT, at det var hårdt at for­tæl­le det til si­ne nye hu­stru:

» Det svæ­re­ste for mig var da og­så at for­tæl­le Char­lot­te og mi­ne ven­ner, at jeg var ramt af den syg­dom og sam­ti­dig for­kla­re dem, at de skul­le la­de væ­re med at fryg­te no­get, for det er sgu ik­ke no­get. Det var det svæ­re, for al­le ma­ler fan­den på væg­gen. «

Jan Fog blev 66 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.