Qvortrup på pi­ne­bæn­ken

Po­li­ti­et er tid­ligst til bunds i Se og Hør- sa­gen om et halvt år. ’ Uac­cep­ta­belt’, me­ner for­svar­sad­vo­ka­ter

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk ufjo@ bt. dk

SE OG HØR- SA­GEN

Uf­fe Jør­gen­sen Po­li­ti­et hol­der Hen­rik Qvortrup, Kim Hen­nings­en og de an­dre sig­te­de i Se og Hør- sa­gen på pi­ne­bæn­ken på 11. må­ned. Først til ef­ter­å­ret ved po­li­ti­et, om der over­ho­ve­det kom­mer en rets­sag mod Se og Hør.

Selv­om det snart er et år si­den, at BT af­slø­re­de uge­bla­det Se og Hørs man­ge­åri­ge brug af den så­kald­te tys- tyskil­de, som for­sy­ne­de uge­bla­det med kend­tes kre­dit­kort- op­lys­nin­ger, så er ef­ter­for­sker­ne langt­fra fær­di­ge med at gen­nem­traw­le be­vis­ma­te­ri­a­let i sa­gen. Tid­ligst til ef­ter­å­ret er po­li­ti­et fær­dig med at gen­nem­gå de ni mil­li­o­ner mail, com­pu­te­re, iPads og te­le­fo­ner, som ud­gør det om­fangs­ri­ge be­vis­ma­te­ri­a­le i sa­gen, lød den over­ra­sken­de ud­mel­ding fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti i går.

» Der er 13 te­ra­byte, vi skal igen­nem. Det er ret vold­somt, og det er ik­ke no­get, vi kla­rer fra den ene dag til den an­den, « si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der Car­sten Jans­son fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, som ef­ter­for­sker sa­gen.

Skal til bunds

Det er ik­ke lang tid si­den, at nog­le af de sig­te­des ad­vo­ka­ter kald­te det pro­ble­ma­tisk, at de­res kli­en­ter al­le­re­de har væ­ret sig­tet så læn­ge. Nu går der så yder­li­ge­re et halvt år?

» Det kan jeg godt se. Men po­li­ti­et ef­ter­for­sker nu en­gang tin­ge­ne helt til bunds. Hvis vi gjor­de det over­fla­disk, så vil­le vi og­så få bal­la­de over det. «

Ni er i dag sig­te­de i sa­gen på 11. må­ned, deri­blandt de to tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer på uge­bla­det, Hen­rik Qvortrup og Kim Hen­nings­en. ’ Uac­cep­ta­belt’ me­ner Qvortrups for­svars ad­vo­kat, Anders K. Né­meth.

Er det ik­ke fair nok, at po­li­ti­et bru­ger den tid, det ta­ger, på at gen­nem­gå alt ma­te­ri­a­let?

» Nej, det me­ner jeg ik­ke. Re­a­li­te­ten er, at po­li­ti­et sæt­ter en mas­se men­ne­skers liv på stand by. Hvis po­li­ti­et me­ner, at der er no­gen ræ­son i at gen­nem­gå det ma­te­ri­a­le, så må man sæt­te nog­le fle­re res­sour­cer på sa­gen, så det går hur­ti­ge­re. «

Lang tid at ven­te på af­kla­ring

Kim Hen­nings­ens for­svar­sad­vo­kat Kå­re Pi­hl­mann er enig med Anders Né­meth i kri­tik­ken af po­li­ti­et.

» Det er lang tid at svæ­ve i luf­ten for al­le de in­vol­ve­re­de. Fle­re af dem har me­get van­ske­ligt ved at fo­re­ta­ge sig no­get, in­den der er en af­kla­ring på de­res si­tu­a­tion, « si­ger Kå­re Pi­hl­mann. Først til ef­ter­å­ret for­ven­ter po­li­ti­et at kun­ne sen­de de­res ma­te- ri­a­le til de juri­ster, som skal vur­de­re, om der er grund­lag for at rej­se til­ta­le mod de sig­te­de. Der­ef­ter vil der bli­ve sat en da­to for en even­tu­el rets­sag.

SA­GEN KORT 28. april 2014 af­slø­re­de BT, at en 46- årig it- spe­ci­a­list via sit ar­bej­de for Nets solg­te op­lys­nin­ger om de kend­tes og kon­ge­li­ges kre­dit­kort­brug til Se og Hør fra 2008 til 2011.

86 kend­te og kon­ge­li­ge har få­et de­res kre­dit­kort over­vå­get.

per­so­ner og Al­ler Me­dia A/ S, der ud­gi­ver Se og Hør, er sig­tet i sa­gen. Bl. a. for ha­ck­ing, be­stik­kel­se og vi­der­gi­vel­se af for­ret­nings­hem­me­lig­he­der.

Ves­tegns Po­li­ti fik 8. ja­nu­ar i år Hø­jeste­rets ord for, at po­li­ti­et skul­le ha­ve ad­gang til det be­vis­ma­te­ri­a­le, som blev be­slag­lagt til­ba­ge i maj 2014 hos Al­ler.

Mindst

Ot­te

Kø­ben­havns

Nøg­lerol­le

Kim Hen­nings­en spil­ler en nøg­lerol­le i Se og Hør- sa­gen, for­di han sad som che­fre­dak­tør i tre af de fi­re år, hvor den 46- åri­ge it- spe­ci­a­list, og­så kendt som tys- tys- kil­den, le­ve­re­de op­lys­nin­ger til uge­bla­det om kend­tes og kon­ge­li­ges kre­dit­kort- brug.

Kim Hen­nings­en blev al­le­re­de gjort be­kendt med kre­dit­kort­kil­den på sin før­ste ar­bejds­dag på Se og Hør til­ba­ge i ju­ni 2009, og han be­la­stes af fle­re mail, som BT har frem­lagt, hvor af det frem­går, at han fuldt ud var be­kendt med kre­dit­kort­kil­den.

Kim Hen­nings­ens for­sva­rer Kå­re Pi­hl­mann for­tæl­ler, at hans kli­ent for­sat næg­ter sig skyl­dig.

» Vi er ble­vet be­hand­let godt af po­li­ti­et. Af­hø­rin­gen tog en ti­mes tid. Vo­res hold­ning til sa­gen er uæn­dret, og Kim Hen­nings­en næg­ter sig fort­sat skyl­dig, « si­ger Kå­re Pi­hl­mann.

Hen­rik Qvortrups ad­vo­kat Anders K. Né­meth ( tv.) me­ner, det er pro­ble­ma­tisk, at det træk­ker ud med en af­kla­ring for de sig­te­de i Se og Hør- sa­gen. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.