Tre simp­le råd har ko­stet en mil­li­on ’’

Tre nye sun­de råd til dan­sker­ne har ko­stet knap en mil­li­on kro­ner at ud­ar­bej­de, og det væk­ker nu kri­tik

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk Per Brænd­gaard, er­næ­rings­eks­pert

Man har sam­let nog­le eli­tæ­re men­ne­sker, som har la­vet nog­le eli­tæ­re må­l­tids­råd EL­BI­LER FIK NUM­MER­PLA­DER PÅ I MARTS MÅ­NED, MEN DER ER EN RI­SI­KO FOR, AT DET TAL BLI­VER ME­GET LA­VE­RE TIL NÆ­STE ÅR. I DAG ER EL­BI­LER HELT AFGIFTSFRITAGEDE, MEN FRA D. 1 JA­NU­AR 2016 FOR­SVIN­DER AF­GIFTS­FRI­TA­GEL­SEN PÅ EL­BI­LER, OG FLE­RE FRYG­TER, AT DET VIL FÅ FOLK TIL HELT AT DROP­PE EL­BI­LEN.

KRI­TIK

Tre nye sun­de råd til dan­sker­ne har ko­stet knap en mil­li­on kro­ner at ud­ar­bej­de, og det væk­ker nu kri­tik fra fl ere si­der.

Lær at la­ve mad, brug råva­rer og spis sam­men med an­dre.

Det blev kon­klu­sio­nen på over seks må­ne­ders ar­bej­de, hvor den så­kald­te Må­l­tidstæn­ket­ank med 25 af lan­dets frem­me­ste er­næ­rings­eks­per­ter, kok­ke, pro­fes­so­rer og an­dre klo­ge men­ne­sker har grublet over, hvor­dan man for­bed­rer mad­kul­tu­ren hos dan­sker­ne.

Et ar­bej­de, der har ko­stet de dan­ske skat­te­bor­ge­re den net­te sum af 940.000 kro­ner.

Off ent­lig­gø­rel­sen af de tre nye må­l­tids­råd har imid­ler­tid ik­ke vakt ube­tin­get ju­bel rundt om­kring i de dan­ske køk­ke­ner. Er­næ­rings­eks­pert Per Brænd­gaard, der ud­over at væ­re for­fat­ter til fl ere kostbø­ger og­så er le­der af Cen­ter for Be­vidst Sund­hed, kal­der det tvær­ti­mod for ’ dybt god­nat’ at bru­ge så man­ge pen­ge på no­get så sim­pelt.

» Det er dybt god­nat, når man tæn­ker på, hvad man el­lers kun­ne ha­ve brugt de pen­ge på, « si­ger Per Brænd­gaard, der i det he­le ta­get ik­ke har me­get ti­l­overs for eks­per­ter­nes ar­bej­de.

En gen­ta­gel­se

» Det er en gen­ta­gel­se af det, som ma­de­li­ten bli­ver ved med at si­ge igen og igen. Der er in­gen nytænk­ning, hvil­ket jo el­lers må væ­re for­må­let med så­dan en tæn­ket­ank. Men ’ lær at la­ve mad’ er der ik­ke me­get nyt over. «

» Man har sam­let nog­le eli­tæ­re men­ne­sker, som har la­vet nog­le eli­tæ­re må­l­tids­råd. De her råd har pri­mært til for­mål at be­kræft e folk, der bor nord for Kø­ben­havn, i, at de­res mad­vær­di­er er de helt rig­ti­ge, mens pro­le­ta­ri­a­tet ik­ke fat­ter no­get som helst, « si­ger Per Brænd­gaard.

Han me­ner i ste­det, at eks­per­ter­ne skul­le ha­ve brugt de­res kr­udt på den vir­ke­lig­hed, som en stor del af dan­sker­ne iføl­ge Per Brænd­gaard le­ver i. Nem­lig at man re­elt ik­ke gi­der at la­ve mad.

» Der er nog­le må­l­grup­per i be­folk­nin­gen, som vil fø­le sig for­ker­te, uden der er no­gen grund til det. Dem, der ik­ke la­ver mad - dem, der spi­ser rug­brøds­mad­der el­ler går på McDo­nald’s - bli­ver ik­ke ta­get al­vor­ligt. Vi bør kom­mu­ni­ke­re mad­løs­nin­ger, som hjæl­per al­le dem, der rent fak­tisk ik­ke gi­der at la­ve mad, men hel­le­re vil hen­te den ude og der­ved spa­re tid, som man så kan bru­ge på at væ­re sam­men med si­ne børn i ste­det, « si­ger Per Brænd­gaard.

For­ven­te­de me­re

Og­så hos den an­er­kend­te kok Jo­hn Ko­fod, der dri­ver Sor­te­bro Kro og i øv­rigt er dom­mer ved det uof­fi ci­el­le ver­dens­mester­skab i kok­ke­kunst, væk­ker ud­byt­tet af de 940.000 kro­ner un­dren.

» Jeg hav­de for­ven­tet mig me­re af de her 25 men­ne­sker, der er så højtud­dan­ne­de og så me­nings­dan­nen­de, end de her tre simp­le råd, som jeg kun­ne ha­ve få­et en sjet­te klas­se til at for­tæl­le mig på en halv ti­mes tid. Det skuff er mig, at man ik­ke er kom­met frem til no­get, der fl yt­ter lidt me­re, « si­ger han til TV 2.

Har la­vet eg­ne råd

Som mod­svar til de tre råd har Per Brænd­gaard la­vet si­ne eg­ne af slagsen, som ly­der:

• Lær at hen­te sund ta­keaway – og vis an­dre, hvor de kan fi nde det.

• Brug fær­di­g­ret­ter og con­ve­ni­en­ce- pro­duk­ter – og køb ind med an­svar for tid, stress og pen­ge­pung.

• Spis ale­ne el­ler sam­men med an­dre – og nyd samvæ­ret og san­se­lig­he­den i ét fo­kus ad gan­gen.

For­u­den må­l­tids­rå­de­ne har Må­l­tidstæn­ket­an­ken des­u­den lan­ce­ret fem am­bi­tio­ner for den dan­ske må­l­tids- kul­tur og et stør­re idéka­ta­log med idéer til, hvor­dan man kan styr­ke den dan­ske mad­kul­tur. TÆN­KET­ANK

Dan Jør­gen­sen ( S) ned­sat­te Må­l­tidstæn­ket­an­ken i sep­tem­ber. Lej­res borg­me­ster Mette Tou­borg har stå­et i spid­sen for ar­bej­det, hvor 25 pro­fes­so­rer, er­næ­rings­eks­per­ter og ma­den­tu­si­a­ster har væ­ret in­vol­ve­ret. Blandt dem er Adam Pri­ce, Ar­ne Astrup, Chri­sti­an Bitz og Claus Mey­er.

har lan­ce­ret tre nye må­l­tids­råd, der skal sty rke den dan­ske mad­kul­tur.

tre råd ly­der: Lær at la­ve mad - og lær det fra dig.

Brug råva­rer - og køb ind med an­svar for men­ne­sker, dyr og klo­de.

Spis sam­men med an­dre - og nyd samvæ­ret og må­l­ti­det.

Fø­de­va­re­mi­ni­ster

Må­l­tidstæn­ket­an­ken De 1.

2.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.