Kan ik­ke dæk­ke øko- be­hov

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UD­BUD

Pak­ker­ne med øko­lo­gi­ske svi­ne­ko­te­let­ter og øko­lo­gisk hak­ket ok­se­kød har læn­ge måt­tet se sig over­gå­et af økoæg og - mælk, når dan­sker­ne kø­ber ind.

Men den ten­dens ser ud til at væ­re vendt. Mens det over­ord­ne­de salg af øko­lo­gi­ske va­rer sid­ste år steg med seks pct., vok­se­de sal­get af øko­lo­gisk kød med he­le 21 pct.

Øko­lo­gisk svi­ne­kød ale­ne steg med 43 pct., og det be­ty­der, at land­mæn­de­ne har svært ved at føl­ge med, for­tæl­ler øko­lo­gi­chef i Land­brug & Fø­de­va­rer Kir­sten Lund Jensen:

» Li­ge nu er der fak­tisk en si­tu­a­tion, hvor de kan sæl­ge me­re øko­lo­gisk svi­ne­kød, end de kan få slag­tet. «

Et luksuspro­blem

Fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ( S) kal­der det et luksus pro­blem:

» Vi er gå­et fra, at dan­sker­ne ik­ke rig­tig køb­te no­get øko­lo­gisk kød, til at vi nu har svært ved at føl­ge med eft er­spørgs­len, « si­ger han og hen­vi­ser til re­ge­rin­gens øko­lo­gi­hand­lings­plan, når spørgs­må­let fal­der på, hvad man kan gø­re for at afh jæl­pe pro­ble­met:

» Pla­nen har en lang ræk­ke kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver, som skal hjæl­pe de øko­lo­gi­ske pro­du­cen­ter. Se­ne­st har vi ved­ta­get en plan for bru­gen af land­di­strikt­s­mid­ler de næ­ste tre år, som vil gi­ve 285 mil­li­o­ner kr. om året, hvoraf en del er må­l­ret­tet kød­pro­duk­tio­nen. «

Sid­ste år ud­gjor­de øko­lo­gi­ske va­rer 7,6 pct. af dan­sker­nes ind­køb .

Fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ( S) har brugt knap en mil­li­on kro­ner på tre nye, simp­le mad­råd.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.