Sven­ske­re i kon kur­ren­ce med Net­fl ix

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STREA­M­ING

Der er en ny spil­ler på det ha­stigt vok­sen­de dan­ske mar­ked for strea­m­ing- tje­ne­ster.

Det sven­ske fi rma Plej­mo træ­der tors­dag ind på mar­ke­det og er klar til at ud­for­dre etab­le­re­de spil­le­re som Net­fl ix, Vi­aplay og HBO Nor­dic.

I mod­sæt­ning til kon­kur­ren­ter­ne, hvor bru­ge­ren be­ta­ler et fast be­løb om må­ne­den, har Plej­mo valgt en løs­ning, hvor man kun be­ta­ler for de fi lm, man ser.

» Rig­tig man­ge bru­ge­re af strea­m­ing- tje­ne­ster ser slet ik­ke alt det, de rent fak­tisk be­ta­ler for hver må­ned. Hos Plej­mo vil vi gø­re det nemt og bil­ligt at fi nde fi lm af høj kva­li­tet uden at skul­le bin­de sig øko­no­misk, « si­ger di­rek­tør Ul­ri­ka Lindwall i en pres­se­med­del­el­se.

» Vi har Nor­dens stør­ste ud­valg af fi lm, en stor mæng­de ni­che­fi lm, og vi til­by­der vo­res bru­ge­re at be­ta­le så lidt som tre kro­ner per fi lm, hvis det ik­ke er nye ud­gi­vel­ser, « si­ger di­rek­tø­ren, der har en for­tid som top­chef i mu­sik­tje­ne­sten Spo­ti­fy.

Li­ge nu er der 2.500 fi lm­tit­ler på tje­ne­sten, og ud­bud­det vil vok­se til 6.000 i maj.

En ny kampag­ne skal få dan­sker­ne til at hol­de til høj­re på mo­tor­vej­en. Fo­to: Scan­pix

beh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.