Stjer­ne­kok får bank- boss

BT - - R -

MAD- MA­TA­DOR

Saxo Banks ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Lars Sei­er Christensen har købt den kø­ben­havn­ske gour­metre­stau­rant Ge­ra­ni­um, der kan pra­le med to Mi­che­lin stjer­ner.

» Jeg har en stor pas­sion for mad og har fle­re gan­ge gæ­stet Ge­ra­ni­um. For mig er Sø­ren og Ras­mus det per­fek­te match, hvis man vil ska­be den ul­ti­ma­ti­ve ga­stro­no­mi­ske op­le­vel­se, hvor al­le san­ser ind­dra­ges, « si­ger Lars Sei­er Christensen i en pres­se­med­del­el­se.

Ge­ra­ni­um op­ly­ser, at fi­lo­so­fi­en bag re­stau­ran­ten fort­sat vil væ­re den sam­me: at ska­be ga­stro­no­mi­ske op­le­vel­ser på hø­je­ste ni­veau med fo­kus på grønt­sa­ger, fisk og skal­dyr fra en ud­valgt kreds af pri­mært øko­lo­gi­ske og bi­o­dy­na­mi­ske le­ve­ran­dø­rer fra lo­ka­l­om­rå­det.

Un­der­skud og frem­gang

Ge­ra­ni­um Restau­rant ApS, som er sel­ska­bet bag gour­met re­stau­ran­ten, hav­de i regn­skabsår­et 13/ 14 et un­der­skud på 190.000 kro­ner. Ge­ra­ni­um fik i 2012 sin før­ste Mi­chel­in­stjer­ne, og i 2013 fik den får to Mi­chel­in­stjer­ner.

Lars Sei­er Christensen ind­træ­der i ejer­kred­sen af re­stau­ran­ten sam­men med de to part­ne­re Ras­mus Ko­fo­ed og Sø­ren Le­det, der fremad­ret­tet skal dri­ve Ge­ra­ni­um, og han er me­get be­gej­stret for sit nye pro­jekt.

» Jeg har i fle­re år haft en drøm om at in­ve­ste­re i en restau­rant på ab­so­lut top- ni­veau, og jeg er stolt over at kun­ne bi­dra­ge til for­hå­bent­lig at gi­ve Ge­ra­ni­um end­nu et ga­stro­no­misk løft til gavn for bå­de gæ­ster og an­sat­te. Den dan­ske re­stau­ra­tions­sce­ne har brug for en restau­rant af Ge­ra­ni­um- ka­li­ber, der bå­de tør ud­for­dre og kan til­træk­ke et in­ter­na­tio­nalt pu­bli­kum, « si­ger bank­di­rek­tø­ren, der nu og­så er re­stau­ran­te­jer. BNB

Saxo­bank- di­rek­tør Lars Sei­er Christensen kø­ber stør­ste­delen af mad­temp­let Ge­ra­ni­um, hvor Ras­mus Ko­fo­ed bå­de

er ejer og sty­rer gry­der­ne. Ar­kiv­fo­tos: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph og Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.