Slag­te­kyl­lin­ger skal sik­res bed­re

BT - - R -

Over én pro­cent af dan­ske slag­te­kyl­lin­ger kom­mer til ska­de un­der ind­fang­ning, in­den de sen­des til slag­te­ri.

Det vi­ser en stikprø­ve­kon­trol, som Fø­de­va­re­sty­rel­sen har gen­nem­ført på om­kring 30 slag­te­kyl­lin­ge­be­sæt­nin­ger.

Der­for har bran­chen iføl­ge Fø­de­va­re­sty­rel­sen iværk­sat en hand­lings­plan, der skal af­dæk­ke og mini­me­re pro­ble­mer­ne.

Ska­der­ne be­står pri­mært i brud på vin­ger og sker især, når slag­te­kyl­lin­ger­ne ind­fan­ges ma­ski­nelt, op­ly­ser Fø­de­va­re­sty­rel­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Fø­de­va­re­sty­rel­sen kon­sta­te­rer, at de kyl­lin­ger, der hav­de bræk­ke­de vin­ger el­ler an­dre ska­der, er ble­vet af­li­vet med det sam­me.

I Dan­mark ind­fan­ges om­kring 114 mil­li­o­ner dan­ske slag­te­kyl­lin­ger år­ligt. 100 mil­li­o­ner slag­tes i Dan­mark, og de øv­ri­ge eks­por­te­res le­ven­de til slagt­ning i an­dre EU- lan­de.

Pro­duction of whi­te me­at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.