LARS LØK­KE I LØ­VENS HU­LE

Frit Forum ven­der på en tal­ler­ken og vil al­li­ge­vel in­vi­te­re Løk­ke til 1. maj- mø­de i Fæl­led­par­ken

BT - - R - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

1. MAJ

Først var han in­de, så ude. Nu får Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen al­li­ge­vel lov at ta­le på Frit Forums 1. maj- mø­de i Fæl­led­par­ken.

I et no­get us­kønt for­løb lyk­ke­des det i går den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stu­den­te­r­or­ga­ni­sa­tion at så stærk tvivl om år­sa­gen til, at man plud­se­lig vra­ge­de Løk­ke som ta­ler, fem da­ge ef­ter at han hav­de sagt ja til at kom­me.

Uhel­dig dob­belt­book­ing

Iføl­ge Marcus Vestera­ger Lind fra Frit Forum var der sket en be­kla­ge­lig dob­belt- book­ing af Løk­ke og hans yn­gre par­ti­fæl­le Jakob En­gel- Sch­midt. I den si­tu­a­tion be­slut­te­de for­man­den højst over­ra­sken­de, at Jakob En­gel- Sch­midt var et langt stær­ke­re navn, hvor­ef­ter han skrev til Løk­ke, at han godt kun­ne bli­ve væk.

Den ejen­dom­me­li­ge be­slut­ning gav straks næ­ring til en mi­stan­ke om, at Marcus Vestera­ger Lind var ble­vet ban­ket på plads at S- top­pen, for­di han var så tå­be­lig at gi­ve Thor­nings ho­ved­mod­stan- der ad­gang til Fæl­led­par­ken på ar­bej­der­be­væ­gel­sens sto­re fest­dag.

Men den mi­stan­ke vil Frit Forum- for­man­den ik­ke hav­de sid­den­de på sig.

» Det var et scoop at få Løk­ke, men det er helt min egen be­slut­ning. Jeg hav­de al­le­re­de sagt ja til Jakob En­gelS­ch­midt, da Løk­ke og­så tak­ke­de ja til in­vi­ta­tio­nen, og der­for måt­te jeg skri­ve til ham, at ta­ler­li­sten var fuld, « si­ger Marcus Vestera­ger Lind.

Vi­ger for for­man­den

For­kla­rin­gen stem­mer imid­ler­tid ik­ke med den mail- kor­re­spon­dan­ce, der er gå­et frem og til­ba­ge mel­lem par­ter­ne. Frit Forum- for­man­den hav­de og­så glemt at in­for­me­re Jakob En­gel- Sch­midt om, at han hav­de få­et den ta­ler­tid, som hans for­mand skul­le ha­ve haft.

Da Jakob En­gel- Sch­midt blev klar over sa­gens ret­te sam­men­hæng, til­bød han straks Frit Forum at vi­ge plad­sen for sin par­ti­for­mand.

Så vend­te Marcus Vestera­ger Lind på en tal­ler­ken.

» Når Jakob En­gel- Sch­midt ger­ne vil vi­ge plad­sen, er Løk­ke na­tur­lig­vis vel­kom­men til at kom­me og ta­le. Hvis han sta­dig har lyst til det. Det er pla­nen nu, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.