Fem skar­pe til Frit Forums for­mand

BT - - R -

FOR­KLA­RING

For­mand for Frit Forum i Kø­ben­havn Marcus Vestera­ger Lind hæv­der, at det var ham ale­ne, der traf be­slut­nin­gen om at vra­ge Lars Løk­ke Ras­mus­sen som ta­ler 1. maj til for­del for den min­dre kend­te par­ti­fæl­le Jakob En­gel- Sch­midt.

År­sa­gen hav­de in­tet at gø­re med, at det kun­ne se dumt ud at gi­ve Thor­nings ho­ved­mod­stan­der vær­di­fuld ta­le­tid i Fæl­led­par­ken, hæv­de­de han. Løk­ke blev drop­pet, for­di Frit Forum al­le­re­de hav­de sagt ja til Jakob En­gel- Sch­midt, lød for­kla­rin­gen. Marcus Vestera­ger Linds for­kla­ring stem­mer dog ik­ke med mail­kor­re­spon­dan­cen i sa­gen. BT be­der om en for­kla­ring: Løk­ke sag­de ja til at del­ta­ge 15. april, mens Jakob En­gelS­ch­midt først sva­re­de en­de­ligt ja fem da­ge se­ne­re, man­dag 20. april. Hvor­dan hæn­ger det sam­men?

» Nej, nej. Jakob sag­de ja tid­li­ge­re. Det er rig­tigt, at Løk­ke sag­de ja 15. april, men jeg så først mai­len se­ne­re, da jeg har væ­ret bort­rejst, « si­ger Marcus Vestera­ger Lind. Og du læ­ste ik­ke di­ne mail? » Nej, det var lidt svært at få wi- fi for­bin­del­se, så det gjor­de jeg ik­ke. «

Men du send­te jo dit af­slag til Løk­ke man­dag 20. april. Hvor­for tak­ker du nej til Løk­ke, før du har en en­de­li­ge af­ta­le med Jakob En­gel- Sch­midt?

» Nej, det kan jeg godt se. Men det var for­di, jeg vil­le væ­re sik­ker på, at Jakob kun­ne. Det er rig­tigt, at jeg ik­ke hav­de få­et det en­de­li­ge ja fra Jakob, før jeg skrev til Løk­ke. «

Var det ik­ke lidt for­ha­stet at drop­pe Ven­stres stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, før du er sik­ker på, at Jakob En­gel- Sch­midt kan kom­me?

» Jeg an­tog, at han godt kun­ne.

en du hav­de jo al­le­re­de et til­sagn fra Løk­ke?

» Jeg bli­ver alt­så nødt til at smut­te nu. Der er styr på det nu, « ly­der det fra Marcus Vestera­ger Lind.

Løk­ke er ef­ter et us­kønt for­løb al­li­ge­vel vel­kom­men til at ta­le i Fæl­led­par­ken 1. maj.

Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.