Dan­sker­ne er ik­ke læn­ge­re ver­dens lyk­ke­lig­ste

BT - - R -

Dan­sker­ne kan ik­ke læn­ge­re bryste sig af at væ­re ver­dens lyk­ke­lig­ste fol­ke­færd.

Det frem­går af den se­ne­ste ud­ga­ve af Wor­ld Hap­pi­ness Report, hvor dan­sker­ne er dum­pet til en tred­je­plads på lyk­ke­ba­ro­me­tret.

I ste­det er det schweizer­ne, der nu kan kal­de sig ver­dens lyk­ke­lig­ste. Men det er ik­ke blot ind­byg­ger­ne i al­pelan­det, der har over­ha­let dan­sker­ne. Det sam­me har vort nor­di­ske bro­der­folk i Island, der snup­per an­den­plad­sen i Wor­ld Hap­pi­ness Report, som FN står bag.

Nord­mæn­de­ne kom­mer ind på en fjer­de­plads, mens ca­na­di­er­ne ind­ta­ger fem­te­plad­sen.

Der­ef­ter kom­mer Fin­land, Hol­land, Sve­ri­ge, New Ze­aland og Au­stra­li­en på en tien­de­plads.

Ame­ri­ka­ner­ne lig­ger på en 15. plads, mens be­folk­nin­gen i Eu­ro­pas øko­no­mi­ske loko­mo­tiv, Tys­kland, hæn­ger lidt med mund­vi­ge­ne på plads num­mer 26.

Ita­li­e­ner­ne sy­nes iføl­ge rap­por­ten hel­ler ik­ke, de har det for sjovt, og pla­ce­rer sig helt ne­de på en 50. plads.

Rus­ser­ne sy­nes iføl­ge rap­por­ten be­stemt ik­ke, li­vet er for mor­somt i øje­blik­ket, og læg­ger sig på plads num­mer 64.

Græsk tra­ge­die

Det sam­me må i ud­præ­get grad si­ges om græker­ne, der i øje­blik­ket kæm­per med en vak­len­de stats­ø­ko­no­mi. Her be­ty­der be­folk­nin­gens mang­len­de lyk­ke­fø­lel­se, at Græken­land hav­ner på plads num­mer 102. Tan­ke­væk­ken­de nok un­der ind­byg­ger­ne i den au­to­no­me re­gion So­ma­liland, der be­fin­der sig på en 91. plads.

Det kan næp­pe un­dre, at Sy­ri­en lig­ger tæt på bun­den i Wor­ld Hap­pi­ness Report. Helt nøj­ag­tigt pla­ce­rer den sy­ri­ske be­folk­nings ab­so­lut mang­len­de lyk­ke­fø­lel­se lan­det tre plad­ser fra bun­den som num­mer 156.

Bund­linj­en som num­mer 158 ram­mer ind­byg­ger­ne i det fat­ti­ge afri­kan­ske land Togo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.