Gult kort til

Fod­bold­stjer­nen dømt for at ha­ve bidt en kvin­de­lig po­li­ti­be­tjent, men fik 60 da­ges fængsel gjort be­tin­get

BT - - R - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk sodr@ bt. dk

PO­LI­TI­VOLD

Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld Den 27- åri­ge fod­bold­stjer­ne Ni­cki Bil­le, der blandt an­det har spil­let på lands­hol­det, var i går snub­len­de tæt på at sco­re sit livs stør­ste selv­mål.

I Kø­ben­havns By­ret blev han idømt 60 da­ges fængsel for at ha­ve sat sig kraf­tigt til mod­vær­ge over for to po­li­ti­folk ef­ter en fug­tig by­tur i det in­dre Kø­ben­havn for et år si­den. Med hæn­der­ne på ryg­gen i hånd­jern bed han på bag­sæ­det af en po­li­ti­bil en kvin­de­lig be­tjent i hån­den, men blandt an­det på grund af Ni­cki Bil­les go­de per­son­li­ge for­hold som højt be­talt fod­bold­spil­ler i den fran­ske klub Evi­an be­slut­te­de doms­mands­ret­ten at gø­re de 60 da­ges fængsel be­tin­get, så fod­bold­stjer­nen i ste­det for at kun­ne spil­le mur i fængs­let i et par må­ne­der slip­per med 80 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste. sid­ste år i An­to­ni­ga­de i det in­dre Kø­ben­havn hav­de ud­vist stø­jen­de og vol­de­lig ad­færd ved at rå­be op og spar­ke til bå­de en par­ke­rings­au­to­mat og en par­ke­ret cy­kel. For­ud var gå­et en på­ske­frokost med ven­ner­ne og et skæn­de­ri med kæ­re­sten, der var ta­get hjem.

Måt­te bru­ge pe­ber­spray

Der­i­mod næg­te­de han, at han hav­de strit­tet imod at la­de sig an­hol­de og at ha­ve bidt en kvin­de­lig be­tjent, ef­ter at po­li­ti­fol­ke­ne hav­de måt­tet bru­ge pe­ber­spray for at kun­ne få ham lagt i hånd­jern. Beg­ge po­li­ti­folk be­skrev ham som vid­ner som ag­gres­siv, men det bil­le­de kun­ne Ni­cki Bil­le ik­ke gen­ken­de, for­sik­re­de han doms­mands­ret­ten.

» Jeg sy­nes ik­ke, at jeg var ag­gres­siv in­de i po­li­ti­bi­len. Jeg sy­nes, at jeg var ro­lig. Jeg sad stil­le og med hæn­der­ne på ryg­gen i hånd­jern med ho­ve­d­et mast frem i nak­ke­støt­ten for at prø­ve at tør­re øj­ne­ne af ef­ter at ha­ve få­et pe­ber­spray, så snot­tet flød. «

» Adre­na­li­nen var op­pe, men jeg bed ik­ke den kvin­de­li­ge be­tjent i hån­den. Hun lå ind over mig og ma­ste sin arm ind i mit an­sigt. Jeg ved ik­ke, om hun har mær­ket en tand el­ler så­dan, men jeg har ik­ke bidt hen­de. Jeg hu­sker, at hun sag­de no­get i ret­ning af ’ du skal fand­me ik­ke ik­ke bi­de mig’, men jeg bi­der ik­ke no­gen, « for­kla­re­de Ni­cki Bil­le fra vid­nes­kran­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.