’’

BT - - R - Ni­cki Bil­le

Ved ud­må­lin­gen af straf­fen lag­de ret­ten dog og­så vægt på, at den tem­pe­ra­ments­ful­de Ni­cki Bil­le i marts 2009 blev dømt i en an­den volds­sag i Dan­mark. Her blev han ved Ret­ten i Glo­strup idømt 40 da­ges be­tin­get fængsel ef­ter at ha­ve be­gå­et vold i tra­fik­ken - blandt an­det med knyt­næ­ver.

Værts­hus­bal­la­de i Oslo

Des­u­den er Ni­cki Bil­le og­så i 2013 i Nor­ge ble­vet idømt en bø­de på 10.000 nor­ske kro­ner for værts­hus­bal­la­de i Oslo, hvor han knu­ste et glas, spyt­te­de på en an­sat og slog ud ef­ter an­dre men­ne­sker.

Ved rets­mø­det i går er­kend­te den 27- åri­ge an­gri­ber, at han 18. april

14 da­ges be­tænk­nings­tid

Om bag­grun­den for at gø­re straf­fen på 60 da­ges fængsel be­tin­get af 80 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste, for­kla­re­de rets­for­mand Jacob Scher­fig ved doms­af­si­gel­sen til Ni­cki Bil­le:

» Vi har lagt vægt på kri­mi­na­li­te­tens art og det for­hold, at du tid­li­ge­re er dømt for vold. Tak­sten for vold mod en po­li­ti­mand er nor­malt ube­tin­get fængsel, og selv om de nye reg­ler om sam­fund­stje­ne­ste godt nok først træ­der i kraft 1. maj, har vi al­li­ge­vel ta­get hen­syn til for­ar­bej­der­ne, hvor­ef­ter det er op til dom­sto­le­ne at fo­re­ta­ge en kon­kret vur­de­ring. Vi har ved vo­res vur­de­ring lagt vægt på, at der er for­lø­bet lang tid si­den dom­men i Glo­strup i 2009, at der ik­ke ske­te al­vor­lig ska­de på be­tjen­ten og på di­ne go­de per­son­li­ge for­hold. «

Sam­men med sin for­sva­rer ud­bad Ni­cki Bil­le sig 14 da­ges be­tænk­nings­tid med hen­syn til en even­tu­el an­ke af dom­men.

Jeg sy­nes ik­ke, at jeg var ag­gres­siv in­de i po­li­ti­bi­len. Jeg sy­nes, at jeg var ro­lig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.