’ Han sag­de som et dyr’

BT - - NYHEDER - Sop­hie Dür­r­feld sodr@ bt. dk Bir­ger A. Andersen

KVIN­DE­LIG BE­TJENT

baa@ bt. dk

Selv­om fod­bold­spil­le­ren Ni­cki Bil­le var lagt i hånd­jern, selv­om han fle­re gan­ge hav­de få­et pe­ber­spray og selv­om han sad i en pa­trul­je­vogn på vej til de­ten­tio­nen, vil­le han ik­ke fal­de ned. Det lyk­ke­des ham til sidst at bi­de en be­tjent i hånd­led­det.

Den kvin­de­li­ge be­tjent, der sad ved si­den af fod­bold­spil­le­ren på bag­sæ­det af pa­trul­je­vog­nen, for­tal­te i går om den vold­som­me op­le­vel­se, der ud­spil­le­de sig for et år si­den. I sin vid­ne­for­kla­ring i Kø­ben­havns By­ret be­skrev hun Ni­cki Bil­le som en ’ tik­ken­de bom­be’, ag­gres­siv og vold­som.

Ef­ter hun sam­men med sin mand­li­ge kol­le­ga hav­de kæm­pet en læn­ge­re kamp for at få Ni­cki Bil­le til at la­de sig an­hol­de, lyk­ke­des det til sidst at få ham lagt i hånd­jern og ind i pa­trul­je­vog­nen. » Han var sta­dig me­get ag­gres­siv og sur. Han be­gynd­te at kø­re sin næ­se ind i nak­ke­støt­ten for­an sig for at tør­re snot af. Jeg bad ham fle­re gan­ge om at la­de væ­re, « for­kla­re­de be­tjen­ten. Da han sta­dig ik­ke vil­le mak- ke ret, tog hun høj­re hånd op, for at fø­re hans ho­ved væk.

» Han sag­de som et vildt dyr - aaaa­argg - han dre­je­de hur­tigt ho­ve­d­et og bed mig i si­den af min høj­re hånd, « for­kla­re­de den kvin­de­li­ge be­tjent. » Jeg fik et kæm­pe chok og ud­brød med det sam­me, at han sim­pelt­hen ik­ke skul­le bi­de mig. « Den mand­li­ge be­tjent stop­pe­de straks bi­len, og sam­men tvang de Nik­ke Bil­le ned på bag­sæ­det. Her­fra blev han kørt til sta­tio­nen i høj fart med et knæ i ryg­gen og en arm over an­sig­tet.

’ Du er magt­li­der­lig’

» Han råb­te al­le mu­li­ge upas­sen­de og stø­de­n­de ting, som f. eks.: ’ du er magt­li­der­lig’ og ’ du bur­de få no­get pik’. «

Den kvin­de­li­ge be­tjent for­kla­re­de, at hun føl­te sig stødt over hans ’ græn­se­over­skri­den­de’ op­før­sel. Selv­om hun holdt ham fast og ne­de på sæ­det, blev han ved med at væ­re upas­sen­de. » Han lå og sag­de ly­de som om, han for­søg­te at frem­pro­vo­ke­re opkast. Jeg op­le­ve­de det som om, han vil­le ka­ste op på mig, « sag­de po­li­tik­vin­den.

Hun un­der­stre­ge­de, at he­le episo­den om­kring an­hol­del­sen var en vold­som op­le­vel­se og at hun i si­ne snart syv år som po­li­ti­be­tjent al­drig før har brugt så lang tid på at få en en­kelt mand an­holdt.

Kvin­de­lig be­tjent blev over­fu­set af ra­sen­de Ni­cki Bil­le ef­ter vold­som an­hol­del­se. Her ses fod­bold­spil­le­ren ( th) i VM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Mal­ta i 2013. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.