’’

BT - - NYHEDER - Li­se­lot­te Wes­ley Andersen, se­ni­o­r­for­sker GRA­FIK: Öberg

Kil­de: DCE - na­tio­nalt cen­ter for mil­jø og ener­gi nu, for­sker­ne kan be­vi­se, at der og­så er tæ­ver blandt ul­ve­ne:

» Det har no­get at gø­re med, at tæ­ver­ne mar­ke­rer sig på en an­den må­de, end ha­nul­ve­ne gør. Tæ­ver­ne af­mær­ker ik­ke de­res ter­ri­to­ri­um på sam­me må­de. Og så har det og­så no­get at gø­re med, at det er han­ner­ne, der først bli­ver smidt ud af koblet. Han­ner­ne strej­fer og spre­des der­for hur­tigt. Det er der­for, vi først har set dem her­op­pe. «

Ty­ske ul­ve­kob­ler

De tæ­ver, der er kom­met til Dan­mark, me­nes at væ­re fra ty­ske ul­ve­kob­ler tæt på den dan­ske græn­se. Un­ge tæ­ver fra dis­se kob­ler bli­ver så at

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Det har no­get at gø­re med, at tæ­ver­ne mar­ke­rer sig på en an­den må­de, end ha­nul­ve­ne gør. Tæ­ver­ne af­mær­ker ik­ke de­res ter­ri­to­ri­um på sam­me må­de

si­ge ’ smidt ud hjem­me­fra’ og sø­ger le­di­ge ter­ri­to­ri­er på den dan­ske si­de af græn­sen. Hvor man­ge der er ta­le om, er for tid­ligt at si­ge no­get om.

In­di­vi­d­a­na­ly­ser

» Vi kan end­nu ik­ke si­ge, om der er hval­pe, og vi kan hel­ler ik­ke si­ge no­get om, hvor man­ge tæ­ver der er der­u­de. Jeg er ved at la­ve in­di­vi­d­a­na­ly­ser­ne, og de fo­re­lig­ger først se­ne­re, « si­ger Li­se­lot­te Wes­ley Andersen.

Prø­ver­ne, der er fun­det po­si­ti­ve for tæ­ver, kom­mer fra nord­vest for Lim­fjor­den, fra Midtjyl­land, Syd­ve­stjyl­land og Sy­dø­stjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.