Hunul­ven er kom­met til Jyl­land

Na­tursty­rel­sen har fun­det fle­re dna- prø­ver, der vi­ser, at der og­så er tæ­ver blandt ul­ve­ne, som der­med for al­vor er til­ba­ge på dansk grund

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UL­VE I DAN­MARK

Dna- prø­ver fra for­mode­de ul­ve- eks­kre­men­ter og spyt­prø­ver fra ned­lag­te byt­te­dyr af­slø­rer, at ha­nul­ve­ne i Jyl­land har få­et sel­skab af mindst én tæ­ve.

Det er for­ske­re fra In­sti­tut for Biosci­en­ce - Kalø, Aar­hus Uni­ver­si­tet og Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um, der har un­der­søgt prø­ver­ne, og op­da­gel­sen be­ty­der iføl­ge se­ni­o­r­for­sker Li­se­lot­te Wes­ley Andersen, at ul­ven for al­vor er vendt til­ba­ge til den dan­ske na­tur.

» Det be­ty­der, at nu er der gro­bund for næ­ste fa­se i ul­vens ge­nind­van­dring i Dan­mark: Hvis der ik­ke al­le­re­de er ble­vet dan­net par, så kan der i hvert fald bli­ve det nu. Og det be­ty­der jo og­så hval­pe, « si­ger hun til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Se­ni­o­r­for­ske­ren pe­ger på fle­re grun­de til, at det først er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.