Go­de ap­ps til se­ni­o­rer

BT - - FORBRUG - BT i går

112:

Den of­fi ci­el­le 112- app kan red­de liv. Med blot ét tryk på te­le­fo­nen el­ler en tab­let med te­le­fo­na­bon­ne­ment rin­ger du 112. Sam­ti­dig sen­der mo­bi­len di­ne gps- ko­or­di­na­ter til alarm­cen­tra­len, så hjæl­pen kan kom­me frem hur­tigst mu­ligt. Gra­tis

Drinking

Word­feud:

Der er man­ge ti­mers hjer­ne­gym­na­stik og un­der­hold­ning i app’en Word­feud, hvor du kan spil­le Scrabb­le. Spil mod fa­mi­lie, ven­ner el­ler folk, du ik­ke ken­der, og se, hvem der er bedst. I kan og­så snak­ke sam­men un­der spil­let med app’ens chat- funk­tion. Gra­tis. Du kan og­så hen­te en re­k­la­me­fri ver­sion til 16 kr.

Flow

Wa­ter:

Free: 1. Tænd din mo­bil­te­le­fon/ tab­let. 2. Tryk med fi nge­ren på iko­net App Sto­re. 3. Tryk på det lil­le hvi­de felt med nav­net ’ Search’ i øver­ste høj­re hjør­ne af skær­men. 4. Ind­tast nav­net på den app, du vil sø­ge eft er på ta­sta­tu­ret på skær­men. Eks. Rej­se­pla­nen. Af­slut søg­nin­gen ved at tryk­ke på knap­pen ’ Søg’ til høj­re på skær­men el­ler på nav­net på den app, du øn­sker, som kom­mer frem øverst til høj­re på skær­men. 5. Tryk med fi nge­ren på den app, du vil in­stal­le­re, når søg­nin­gen er fær­dig. 6. Tryk på ’ Free’ og der­eft er ’ In­stall APP’ til ven­stre på skær­men for at hen­te app’en ned på dit ap­pa­rat. 7. Tryk på fel­tet ’ Ad­gangs­ko­de’ i den blå boks midt på skær­men. Ind­tast din per­son­li­ge ad­gangs­ko­de ( Ap­ple id) i det hvi­de felt og tryk på ’ OK’.

AN­DROID 1. Tænd din mo­bil­te­le­fon/ tab­let. 2. Tryk med fi nge­ren på iko­net Play Bu­tik. 3. Tryk på det lil­le for­stør­rel­ses­glas i øver­ste høj­re hjør­ne af skær­men. 4. Ind­tast nav­net på den app, du vil sø­ge eft er på ta­sta­tu­ret på skær­men. Eks. Rej­se­pla­nen. Af­slut søg­nin­gen ved at tryk­ke på det lil­le for­stør­rel­ses­glas til høj­re på skær­men el­ler på nav­net på den app, du øn­sker, som kom­mer frem øverst til ven­stre på skær­men. 5. Tryk med fi nge­ren på den app, du vil in­stal­le­re, når søg­nin­gen er fær­dig.

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

bt. dk/ plus

Man­ge dan­ske­re drik­ker ik­ke nok vand, og det gæl­der især se­ni­o­rer. Drinking Wa­ter min­der dig om, at du skal hu­ske at drik­ke. App’en er på en­gelsk, men er let at bru­ge. Gra­tis

En rig­tig tids­rø­ver! I Flow Free skal du for­bin­de prik­ker i sam­me far­ve med en slan­ge. Når du har fyldt he­le skær­men med slan­ger, kan du gå vi­de­re til næ­ste op­ga­ve. Og de bli­ver me­re og me­re dril­ske. Gra­tis. En app er et lil­le pro­gram til din tab­let el­ler smartp­ho­ne. Det kan bå­de væ­re sjove spil el­ler små prak­ti­ske pro­gram­mer. Ud­bud­det er enormt. Der er ap­ps til vi­nel­ske­re, ha­ve­fol­ket, dem der el­sker at træ­ne hjer­nen og me­get, me­get me­re. Din tab­let el­ler smartp­ho­ne skal ha­ve ad­gang til in­ter­net­tet, for at du kan hen­te en app.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.