Har få­et tvangs­fjern

An­ge­li­ca fra tv- do­ku­men­ta­ren ’ På rø­ven i Naks­kov’ har få­et tvangs­fjer­net sin lil­le søn Frej

BT - - DER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

DOKUMENTAR- SE­RIE

I af­tes rul­le­de før­ste af­snit af TV2s nye do­ku­men­tar­se­rie ’ På rø­ven i Naks­kov’ over skær­men. Et pro­gram, der føl­ger syv fa­mi­li­er fra Naks­kov og om­egn, som af den ene el­ler an­den grund le­ver på kanten af sam­fun­det.

Én af dem, man føl­ger i pro­gram­met, er 14- åri­ge An­ge­li­ca, der i se­ri­ens før­ste af­snit net­op er ble­vet mor til en vel­skabt dreng ved navn Frej.

I pro­gram­met føl­ger man An­ge­li­cas og hen­des mors kamp for få lov til at be­hol­de lil­le Frej, da Lol­land Kom­mu­ne har vur­de­ret An­ge­li­cas mor, 41- åri­ge Rik­ke Lar­sen, til at væ­re ’ res­sour­cesvag’.

Si­den op­ta­gel­ser­ne til pro­gram­met har Lol­land Kom­mu­ne imid­ler­tid valgt at tvangs­an­brin­ge Frej hos sin far­mor og far­far, hvor og­så Frejs far bor.

Ser søn to gan­ge om ugen

Sam­ti­dig kæm­per 14- åri­ge An­ge­li­ca, der fort­sat bor hos sin mor og går i 9. klas­se, for at få me­re tid sam­men med sin lil­le søn, som hun ser to gan­ge om ugen i halvan­den ti­me i et be­søgslo­ka­le på kom­mu­nen. Be­teg­nes som ’ res­sour­cesvag’ Iføl­ge Rik­ke Lar­sen, der er mor til fi­re børn i al­de­ren 14 til 22 år, har Frej det godt ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne, men hun er vred over kom­mu­nens hånd­te­ring af sa­gen. Hun me­ner ik­ke, at kom­mu­nens ar­gu­men­ter for an­brin­gel­sen er til­stræk­ke­li­ge. om, at hun er ’ res­sour­cesvag’. Hun kan hel­ler ik­ke for­stå, at kom­mu­nen kan be­tviv­le hen­des ev­ner som mor, når hen­des to æld­ste døtre går på hen­holds­vis uni­ver­si­te­tet og på HF og i øv­rigt ved, hvor­dan man skal ge­bær­de sig i sam­fun­det. I ste­det me­ner hun, at kom­mu­nen svig­ter hen­des 14- åri­ge dat­ter.

» Man syl­ter hen­de som barn i kom­mu­nen. Hvor- dre­ne i ste­det for hos en uvil­dig ple­je­fa­mi­lie.

» Kom­mu­nen har an­bragt Frej hos hans far­far og far­mor, selv­om de bor i et slidt og gam­melt hus med ro­ck­wool for vin­du­er­ne, så jeg er lidt bit­ter. Jeg er bit­ter over, at når nu man skul­le fjer­ne Frej, at man ik­ke har valgt at sæt­te ham i en pro­fes­sio­nel ple­je­fa­mi­lie, hvor der bå­de var støt­te til Frej og til hans fa­mi­lie, så An­ge­li­ca kun­ne væ­re en del af det hjem, hen­des søn bor i, « si­ger hun.

’ Gå un­der jor­den’

Af­slut­nings­vis for­tæl­ler Rik­ke Lar­sen, at hun un­der tvangs­an­brin­gel­sen sid­ste som­mer gjor­de sig tan­ker om at gå un­der jor­den med Frej og An­ge­li­ca.

» An­ge­li­ca ved godt, at hun kan ri­si­ke­re, at der går man­ge år, før hun kan gø­re sig håb om at få Frej hjem. Hav­de jeg kun haft An­ge­li­ca, så var jeg slet ik­ke i tvivl om, hvad jeg hav­de gjort, « si­ger hun.

Mens sa­gen om for­æl­dre­myn­dig­he­den er i gang, vil Rik­ke og An­ge­li­ca le­ve vi­de­re som hidtil i de­res hus i Naks­kov, hvor der sta­dig står et bør­ne­væ­rel­se til Frej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.