TV2 stemp­ler os

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk Julie Kragh

NE­GA­TIV OM­TA­LE

jukr@ bt. dk

Det er næp­pe i Naks­kov og om­egn, at TV2 skal reg­ne med at ha­ve få­et de sto­re se­er­tal, ef­ter sta­tio­nen tors­dag af­ten send­te før­ste af­snit af do­ku­men­tar­se­ri­en ’ På rø­ven i Naks­kov’.

Se­ri­en hand­ler om syv ud­sat­te fa­mi­li­er. Vi mø­der bl. a. en ung mor, der kæm­per for at be­hol­de sit barn, samt før­tids­pen­sio­ni­sten Ib og hans søn Ni­ko­laj, der skal ryk­ke ud af de­res hjem, som kom­mu­nen har er­klæ­ret ueg­net som men­ne­ske­bo­lig.

På Lol­land- Fal­ster er man imid­ler­tid ik­ke glad ved tan­ken om, at Lol­lands stør­ste by nu er tit­len på et tv- pro­gram af den ka­rak­ter.

Ten­den­tiøst og en­si­digt

» At man væl­ger at kal­de se­ri­en ’ På rø­ven i Naks­kov’, vir­ker for mig bå­de ten­den­tiøst og en­si­digt. Når man snak­ker så me­get om ud­kants­dan­mark og om, hvor­dan så­dan­ne ud­tryk kan stemp­le en lands­del, vir­ker det me­get ui­gen­nemtænkt. Des­u­den kan de sam­me ty­per, der med­vir­ker, fin­des overalt i Dan­mark, « si­ger Ni­els Halm, der er by­chef i Naks­kov, til avi­sen. dk.

Hand­ler om fat­tig­dom

Ni­els Halm er an­sat i Naks­kov Han­del & Er­hverv og har bl. a. til op­ga­ve at ska­be po­si­tiv op­mærk­som­hed om by­en. Der­for har han og­så gjort sit for at få TV2 til at fin­de på et an­det navn til den om­dis­ku­te­re­de do­ku­men­tar­se­rie.

» Jeg snak­ke­de med pro­duk­tions­sel­ska­bet, der står bag, men de var hver­ken til at hug­ge el­ler stik­ke i, « si­ger han.

Hos TV2 for­try­der Mikkel Dyr­ting, der er re­dak­tø­ren bag den nye do­ku­men­tar­se­rie, ik­ke nav­net på se­ri­en. Han me­ner, at nav­net af­spej­ler det, som se­ri­en nu en­gang hand­ler om.

» De men­ne­sker, der er med i se­ri­en, sy­nes, at de er på rø­ven. Det er en se­rie, der hand­ler om fat­tig­dom, og det skal man si­ge, som det er, « si­ger Mikkel Dyr­ting til BT.

Kan du for­stå, at folk fra Lol­land- Fal­ster er su­re over se­ri­en og det sig­nal, den sen­der?

» Jeg kan sag­tens for­stå, at der kom­mer en re­ak­tion på så­dan en pro­gram­se­rie, hvis man bor i Naks­kov og er glad for det. Men det her er jo ik­ke en se­rie om Naks­kov. Det er en se­rie om fat­tig­dom. Nu glæ­der jeg mig ba­re til, at folk ser pro­gram­met og ser det nu­an­ce­re­de bil­le­de af un­der­klas­sen i Dan­mark, « si­ger han.

Pro­gram­met hav­de al­le­re­de in­den pre­mi­e­ren få­et en del op­mærk­som­hed, da Fa­ce­book- grup­pen ’ Lol­landFal­ster Love­storm’ på ba­re tre da­ge har sam­let over 20.000 med­lem­mer som en re­ak­tion på pro­gram­mer­ne. Her de­ler Lol­land- Fal­ster- be­bo­e­re bil­le­der og hi­sto­ri­er om de smuk­ke si­der af re­gio­nen.

’ På rø­ven i Naks­kov’ lø­ber over seks af­snit - det før­ste af­snit blev sendt i går. Re­sten føl­ger de næ­ste fem tors­da­ge på TV2.

Før­tids­pen­sio­ni­sten Ib og hans søn Ni­ko­laj ( bil­le­det) skal ryk­ke ud af de­res hjem, som kom­mu­nen har er­klæ­ret ueg­net som men­ne­ske­bo­lig. Fo­to: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.